NR 4, 2018

NR 4, 2018

EWOLUCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, MICHAŁ MUZYKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono proces dostosowywania normy ISO serii 9001 do zmieniającego się otoczenia. Opisano przebieg zmian w Systemie Zarządzania Jakością wdrożonym do stosowania w OBRUM sp. z o.o. Poddano również analizie zaktualizowaną normę ISO 9001: 2008. Przedstawiono szczegółowo zakres wprowadzonych zmian i różnice pomiędzy normą ISO 9001:2008, a znowelizowaną normą ISO 9001:2015-10.

MOSTY WSPARCIA, CZĘŚĆ 1 - EUROPEJSKIE MOSTY WSPARCIA O ROZPIĘTOŚCI 40 M, ZBIGNIEW KAMYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono europejskie rozwiązania konstrukcyjne mostów, które zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia, a które ponadto mogą pełnić rolę mostów logistycznych. Przedstawione konstrukcje umożliwiają budowę mostów o rozpiętości minimum 40 m pod obciążenie gąsienicowe MLC 70. Podano charakterystykę taktyczno-techniczną poszczególnych konstrukcji. Porównano je pod względem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zasadniczych elementów oraz stosowanych technologii montażu i systemu logistycznego odpowiadającego za transport i montaż

BADANIA PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, KRZYSZTOF SKOWRON, MARCIN DUSZAK, TOMASZ WRÓBEL

Streszczenie. Końcowy etap procesu projektowania przekładni bocznych pojazdu gąsienicowego stanowią badania stanowiskowe odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Podczas badań zadane parametry (moment obrotowy M oraz prędkość obrotowa n) zbliżone są do parametrów wynikających z warunków użytkowania pojazdu. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia badań, weryfikację i ocenę zużycia elementów składowych, co stanowi podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych elementów przekładni. Ponadto pokazano schemat stanowiska badawczego badań weryfikacyjnych i zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

ALGORYTMY STOSOWANE W SYSTEMACH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. Wiele światowych ośrodków badawczych związanych z wytwarzaniem pojazdów lądowych, zwłaszcza przeznaczonych do transportu i komunikacji w ruchu miejskim, nadal pracuje nad opracowaniem pojazdu wyposażonego w systemy nie wymagające udziału człowieka w procesie kierowania pojazdem. Celami, do których się dąży, jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa (minimalizacja wypadków z udziałem człowieka) oraz optymalizacja kosztów transportu (eliminacja kierowcy z pojazdu, optymalny wybór trasy). W artykule, będącym wynikiem szeroko prowadzonych prac studialnych w OBRUM sp. z o.o., omówiono syntetycznie drogi rozwoju pojazdów autonomicznych oraz kluczowe algorytmy pojazdów autonomicznych opisane szczegółowo w cytowanej - przywołanej literaturze. Przedstawione wyniki stanowią punkt wyjścia do dalszych prac realizowanych w Ośrodku nad pojazdem autonomicznym.

SZYBKOŚĆ ZMIAN STANU WYJŚCIA STEROWNIKÓW CRIO-9022 ORAZ MYRIO-1900, TOMASZ MAKOWSKI, JAROSŁAW DOMIN

Streszczenie. W artykule dokonano porównania wybranych parametrów sterowników cRIO-9022 (sterownik przemysłowy) oraz myRIO-1900 (sterownik dydaktyczny) z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich w układzie sterowania wyrzutni elektromagnetycznej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ukierunkowanych na porównanie czasu narastania oraz opadania zbocza sygnału na wyjściu cyfrowym dla obu sterowników. Badania przeprowadzono w celu oceny możliwości wykorzystania zamiennie obu sterowników w układzie sterowania pracą hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym

SPECYFIKA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW FIRM PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, MAREK GROCHOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy pozyskiwania pracowników na rynku pracy, na którym funkcjonują Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Opisano lokalne środowisko – gliwicki rynek pracy obejmujący między innymi firmy tworzące specjalną strefę ekonomiczną (SSE).Podjęto próbę analizy socjologicznej rekrutacji na przykładzie wymienionych zakładów. Przedstawiono uwarunkowania poziomu zatrudnienia wynikające z koniecznych zmian w strukturach organizacyjnych. Syntetycznie omówiono stosowane w praktyce metody doboru kadr. W podsumowaniu odniesiono się do roli zarządów w polityce zatrudnienia i wymogu współpracy na zasadach partnerskich z działem HR (Human Resources) oraz podniesienia go do rangi działu strategicznego, a także wdrażania do praktyki wszystkich dostępnych form zatrudnienia.