O spółce

Zespół

Władze spółki

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.

Tomasz Kurczek

Prezes Zarządu
Zobacz
Zamknij

Tomasz Kurczek

Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i nadzorowaniu spółek kapitałowych polskiej branży zbrojeniowej. Jest biegłym rewidentem, specjalizującym się w zarządzaniu finansami. Entuzjasta innowacji i etyki w biznesie. Nadzorował i brał udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ich wdrażaniu do produkcji seryjnej. Posiada doświadczenie w realizacji kontraktów eksportowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - kierunek finanse i bankowość oraz studiów podyplomowych z rachunkowości.

Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.

 • Artur Filip
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marzena Goryczka
  Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Dybcio
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Piekorz
  Członek Rady Nadzorczej

Funkcje Zgromadzenia Wspólników wypełniają wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki, uprawnieni z posiadanych udziałów.

Udziałowcami OBRUM sp. z o. o. są:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  Udziałowiec dominujący
 • Polski Holding Obronny sp. z o.o.
 • Pozostali Wspólnicy
Obrum

O spółce

Profil spółki

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zalicza się do najstarszych i najbardziej unikalnych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju. OBRUM tworzy produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP. Głównym adresatem prac są wojska lądowe, w tym zmechanizowane, pancerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne. Prace nad nowymi wyrobami odbywają się w pełnym cyklu, tj. od koncepcji do produkcji seryjnej, co wymaga posiadania wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej.

Misja i Wizja

Misją OBRUM jest tworzenie innowacji dla bezpieczeństwa.

Jako podmiot Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Ośrodek zrealizował szereg projektów, które zaowocowały dostarczeniem nowoczesnego, sprawdzonego i bezpiecznego sprzętu z przeznaczeniem dla polskiego przemysłu obronnego . Obecnie OBRUM jest liderem m.in. w zakresie mostów mobilnych i czołgów saperskich. Ośrodek tworzy także systemy autonomii dla pojazdów bezzałogowych oraz symulatory i trenażery zwiększające poziom wyszkolenia i bezpieczeństwa żołnierzy, wspierające eksploatację, serwisowanie i obsługę sprzętu.

Celem OBRUM jest nie tylko utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku, lecz także bycie światowym liderem w technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP. Wizja OBRUM to pozostanie marką kojarzoną z bezpieczeństwem i niezawodnymi produktami, bycie liderem systemów szkoleniowych i symulatorów, systemów wsparcia eksploatacji, a także integracji technologii dla nowej generacji wozów gąsienicowych. To także chęć bycia partnerem dla wybranych międzynarodowych koncernów sektora obronnego.

Rys historyczny

Historia OBRUM to ponad 50-letni okres działalności, od Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy ówczesnych Zakładach Mechanicznych „ŁABĘDY” (od roku 1968), do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM (od roku 1976).

Od 1986 roku OBRUM funkcjonował, jako w pełni samodzielna państwowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o przepisy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych – pod nadzorem Ministra Gospodarki. Z dniem 1 kwietnia 2008 r., OBRUM zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy Umowy Skarb Państwa wniósł udziały OBRUM sp. z o.o. na podwyższony kapitał zakładowy „BUMAR” sp. z o.o. i z dniem 30 grudnia 2009 roku OBRUM sp. z o.o. został włączony do Grupy BUMAR (obecnie Polski Holding Obronny), jako spółka zależna.

Aktualnie nadzór właścicielski nad działalnością OBRUM sp. z o.o. sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej PGZ, która posiada 71,82% udziałów OBRUM sp. z o.o.

Kodeks Etyki

W OBRUM obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników, którego celem jest wyznaczenie właściwego kierunku rozwoju kultury organizacyjnej w Ośrodku zarówno w relacjach między pracownikami, jak również w relacjach zewnętrznych z Interesariuszami Spółki.

Stałe przestrzeganie zasad i wartości etycznych jest podstawowym źródłem sukcesu firmy, umożliwiającym z jednej strony budowę pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, a z drugiej – wzmocnienie identyfikacji Pracowników ze Spółką, dzięki czemu wzrasta efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Kodeks Etyki Pracowników OBRUM jest jednym z elementów mających zapewnić stałe doskonalenie jakości funkcjonowania Spółki. Kodeks obejmuje główne zasady
i standardy postępowania Pracowników OBRUM w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji Spółki oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów.

 

Kodeks został opracowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, których przestrzeganie stanowi jeden z podstawowych obowiązków Pracownika zgodnie z art.100 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Spółka kieruje się zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego dóbr osobistych, tym samym deklarując szacunek dla narodowości, rasy, religii, płci oraz orientacji politycznej swoich Pracowników, Współpracowników, Klientów i Kontrahentów.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

OBRUM w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, poszanowanie praw człowieka, uczciwe praktyki operacyjne oraz dba o relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Przejawia się to inwestowaniem w ochronę środowiska naturalnego, zasoby ludzkie, a także relacje z otoczeniem firmy, w tym ze społecznością lokalną. Działania te przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

ZOBACZ JAKIE POSIADAMY

CERTIFIKATY