Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z niniejszego serwisu.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) zawartych w serwisie jest:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102. KRS: 0000300687 NIP: 631-010-08-16 REGON: 240866742,  Fax: +48 32 2315887, e-mail: info@obrum.pl.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przetwarzamy dane przejdź do sekcji PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, lub wybierz jej część:
- DLA KANDYDATA DO PRACY
- DLA PRACOWNIKA/OSÓB POWIĄZANYCH Z PRACOWNIKIEM
- DLA KONTRAHENTA/POTENCJALNEGO KONTRAHENTA/OSÓB POWIĄZANYCH

3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które w szczególności mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są między innymi na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa czy przykładowo w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W każdym przypadku przetwarzania danych będziemy wyraźnie informować o podstawie prawnej tego przetwarzania.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną „sprzedane” ani udostępnione osobom trzecim.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.obrum.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest , Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102. KRS: 0000300687 NIP: 631-010-08-16 REGON: 240866742. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Geilke, tel. 783 384 378 – email.: iod@obrum.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.); odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia; posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, dane nie będą przekazywane do państw trzecich, pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/

1. Administratorem danych kandydatów jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102, zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@obrum.pl;

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów dot. archiwizacji;

5. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe potencjalnych uczestników projektu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody;

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

10. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102. NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 000300687, tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.pl) zwany dalej „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@obrum.pl;

DLA KANDYDATA DO PRACY

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.

W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować, które dane należy wpisać obligatoryjnie, a które są absolutnie dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na który Państwo aplikują oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Administratora. Przytoczona zgoda może wyglądać następująco:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Inspektora Ochrony Danych lub Administratora.

Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej oferty na adres: rekrutacja@obrum.pl.

W przypadku wysyłki danych osobowych innych niż Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania jest również Państwa dobrowolna zgoda.

Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora (np. monitoring wizyjny siedziby Administratora) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na tej podstawie.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w szczególności następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy Administratora (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych,
• podmioty serwisujące systemy informatyczne Administratora,
PGZ S.A. (w przypadku wyraźnie w ten sposób opisanych stanowisk, np. Prezes Zarządu).

Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

Administrator nie profiluje kandydatów do pracy, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO- decyzje podejmowane jedynie na bazie zautomatyzowanych procesów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, na który Państwo aplikują (do 6 miesięcy po jej zakończeniu);
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych;

Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy Państwa z udziałów w procesach rekrutacyjnych Administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia danych (po okresie przedawnienia roszczeń), uzyskania ich kopii, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną). Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DLA PRACOWNIKA/OSÓB POWIĄZANYCH Z PRACOWNIKIEM

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z działem właściwym ds. personalnych:
tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.pl

DLA KONTRAHENTA/POTENCJALNEGO KONTRAHENTA/OSÓB POWIĄZANYCH

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu przykładowo realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:

• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
• dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
• status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
• dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),
• dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
• dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy,
• monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Administratora).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn. Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem czy chęcią przystąpienia do negocjacji lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy, ubezpieczenia czy gwarancji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

• usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);
• firmom transportowym,
• firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego (osoby korzystające z usług tego serwisu),
• organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, wojskowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
• ubezpieczycielom,
• niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.
• W odpowiednich przypadkach spółce PGZ S.A.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

• dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
• dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów/zakładów Administratora będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu.
• prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę.
• prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo.
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje.
• prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
• Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać.
• Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną).
• Prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać inne dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci, pracownicy wskazanych podmiotów czy przedstawiciele tych podmiotów.

OSOBY POWIĄZANE

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

• Pracownikami,
• poręczycielami,
• przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
• stroną np. w procesie reklamacji,
• członkami rodziny pracowników/ kontrahentów,
• są Państwo w bazach firmy współpracujących z Administratorem.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.