NR 4, 2017

NR 4, 2017

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A MODERNIZACJA SIŁ ZBROJNYCH RP, ROBERT KRZYSZTOF ŁUKAWSKI

W artykule zaprezentowano rozwiązania systemowe w zakresie procesu pozyskiwania Sprzętu Wojskowego (SpW) przyjęte w resorcie obrony narodowej. Przeprowadzono konstruktywną krytykę pewnych elementów tych rozwiązań, które wynikają z dotychczasowej działalności Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). W artykule poruszono kwestie dotyczące wypracowanego przez I3TO modelu organizacyjnego i aparatu narzędzi wykorzystywanych przez kadrę Inspektoratu. Zawarte w artykule opinie I3TO w zakresie roli technologii, a w tym technologii kluczowych i przełomowych w systemie uzbrojenia, powiązań i relacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia nowych rozwiązań, są również tłem dla wskazania roli i dokonań Inspektoratu w identyfikowaniu ciekawych z punktu widzenia obronności rozwiązań technicznych, inicjowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu uzyskanych efektów w praktyczne rozwiązania w SpW. Pokazano rolę przyjętej klasyfikacji poziomów gotowości technologii (PGT). Zasygnalizowano również problematykę zarządzania prawami własności intelektualnej. W podsumowaniu odniesiono się do potrzeby wypracowania spójnego modelu systemu pozyskiwania i użytkowania sprzętu wojskowego obowiązującego w całym resorcie obrony narodowej.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZEPRAWY PODWODNEJ MOSTU SZTURMOWEGO MG-20, ANDRZEJ SZAFRANIEC, STANISŁAW TOMASZEWSKI

W artykule przedstawiono analizę możliwości i ograniczeń związanych z pokonywaniem głębokiej przeszkody wodnej po dnie przez most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20. Poddano analizie i oceniono różne warianty pokonywania głębokiego brodu: z przęsłem na podwoziu, z przęsłem uniesionym, z przęsłem holowanym i z przęsłem zatapianym. Zdefiniowano zalecenia dla przyszłych badań.

UKŁAD KOMPENSACJI OBJĘTOŚCI CIECZY ROBOCZEJ, MICHAŁ GRABIŃSKI

W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w OBRUM sp. z o.o. układ kompensacji objętości cieczy roboczej. Przedstawiono problem i zaproponowano autorskie jego rozwiązanie. Na bazie zamieszczonego w tekście schematu blokowego wyjaśniono istotę działania układu. Omówiono główny węzeł układu, objęty ochroną patentową zawór kierunkowy z napędem elektrycznym. W podsumowaniu scharakteryzowano korzyści związane z zastosowaniem zaproponowanego układu kompensacji.

E-LEARNING WSPÓŁCZESNYM NARZĘDZIEM NAUCZANIA, MAGDALENA ŚLUSARCZYK, MAREK GRABANIA

W artykule przedstawiono jedno z najważniejszych narzędzi nauczania na odległość jakim jest e-learning. Omówiono obszary stosowania, jego zalety i wady oraz ograniczenia. Podane zostały definicje: systemu zarządzania nauczaniem oraz sytemu zarządzania treścią nauczania. Ponadto opisano standardy e-learningu z uwypukleniem standardu SCORM mającym zastosowanie w wojsku. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność samokształcenia umiejętności przydatnych w e-learningu.

WOJSKOWA PLATFORMA E-LEARNINGOWA, TOMASZ STROJECKI, MICHAŁ DANISZ

W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzie informatyczne – platformę e-learningową wykorzystywaną w szkoleniu wojska. Opisano cele i zadania polskiej platformy wojskowej resortu obrony narodowej (RON). Omówiono wymagania dla administratora oraz zastosowane środki bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych na platformie. Podano sposób instalacji materiałów dydaktycznych, w tym opracowanych w OBRUM sp. z o.o. trenażerów wirtualnych dostępnych na platformie RON.