NR 4, 2016

NR 4, 2016

ANALIZA RUCHU POJAZDU GĄSIENICOWEGO, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w środowisku SolidWorks. Przedstawiono przejazd pojazdu po torze prób z zamodelowanymi garbami z różnymi prędkościami i opisano możliwości określania nacisków na koła jezdne, wyznaczenia częstotliwości drga pionowych i kątowych pojazdu, jak i przemieszczeń i sił działających na poszczególne elementy kadłuba powstające w czasie ruchu.

BADANIA MODUŁOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH DO ZABEZPIECZENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚWIDLIŃSKI, KRZYSZTOF DUDEK, PIOTR KRYSIAK

Streszczenie. Coraz częstsze klęski żywiołowe wymagają posiadania sprzętu umożliwiającego szybką ewakuację bądź przywrócenie komunikacji pieszej z lądem. Istniejące wojskowe kładki szturmowe nie spełniaj wymaga cywilnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji przez osoby cywilne. W artykule przedstawiono koncepcję i wyniki badań lekkiej modułowej kładki dla pieszych do zastosowań w sytuacjach kryzysowych w środowisku cywilnym. Kładka przeznaczona jest do pokonywania przeszkód terenowych o szerokości do 20 m. Optymalizacja konstrukcji w zakresie kształtu, wytrzymałości, masy, pozwoliła na otrzymanie modułów, które zapewniają jej łatwy transport i montaż . Budowa może być wykonywana przez małe zespoły ludzi, bez specjalnego sprzętu i przygotowania, z wyjątkiem osób nadzoru. Modułowość konstrukcji pozwala na łatwą adaptację do warunków terenowych. Istnieje możliwość opracowania konstrukcji pod nowe wymagania służb kryzysowych w zakresie funkcjonalności poprzez zmian długości i szerokości użytkowej.

MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNA ANALIZA NOWYCH MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI DODATKOWEGO OPANCERZENIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO, JACEK WILCZEWSKI, MARCIN KUBICA, BARTŁOMIEJ PŁONKA, BARTOSZ STEFAŃSKI, MAŁGORZATA KARPOWICZ, PIOTR REDLARSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono uzyskane w ostatnim czasie w grupie LUBAWA S.A. nowe możliwości produkcji opancerzenia dodatkowego dla sprzętu wojskowego (pojazdów, śmigłowców lub obiektów stacjonarnych). Dynamiczny rozwój tych zdolności opiera się na nowych lub zmodernizowanych urządzeniach i liniach technologicznych oraz wsparciu merytorycznym Instytutu Metali Nieżelaznych, Oddziału Metali Lekkich (IMN OML) z zakresu zaawansowanych technicznie materiałów. W artykule podano parametry techniczne oraz możliwości produkcyjne materiałów specjalnych bazujących na włóknach aramidowych, polietylenowych oraz na materiałach utwardzanych chemicznie lub termicznie typu żywice poliestrowe, elastomery i inne. Przedstawiono materiały na bazie stopów metali lekkich, nad rozwojem których od szeregu lat pracuje IMN OML. W podsumowaniu opisano możliwości prefabrykacji i wytwarzania gotowych modułów opancerzenia dodatkowego przeznaczonego dla mobilnego i stacjonarnego sprzętu wojskowego oraz cywilnego specjalnego przeznaczenia.

NOWOCZESNE, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STOPÓW MAGNEZU METODAMI PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, BARTŁOMIEJ PŁONKA, PIOTR KORCZAK, KRZYSZTOF REMSAK, MAREK RAJDA

Streszczenie. W artykule opisano badania i uzyskane wyniki procesu współbieżnego i przeciwbieżnego wyciskania prętów, kształtowników, rur itp., które były prowadzone dla stopów magnezu MgAlZn. Jest to grupa stopów podlegająca obróbce cieplnej, dla której można osiągnąć jedne z najwyższych wartości wytrzymałości. Materiały te zostały wytworzone w IMN OML Skawina w postaci wlewków o średnicy 100 mm. Proces wyciskania prowadzono w zakresie temperatur od 320°C do 430°C i prędkości wyciskania od 0,5 do 5 mm/s. Badano również wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stopów magnezu. Dla badanych stopów magnezu uzyskano wyższe właściwości mechaniczne dla stanu T5 ni dla stanu T6. We wnioskach odniesiono się do możliwości wykorzystania uzyskanych wyników.

LOKALIZACJA CZWOROKĄTÓW W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z DZIEDZINY ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono jeden ze sposób obliczania lokalizacji czworokątów w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie punktów dwuwymiarowych leżących na jednej płaszczyźnie. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów i możliwości wykorzystania algorytmu.