NR 3, 2019

NR 3, 2019

BUDOWA EKOSYSTEMU BADAŃ I ROZWOJU W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGZ, ARKADIUSZ STYPA, KAROLINA BADOWSKA, MATEUSZ ROSZKIEWICZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono realizowane kierunki prac organizacyjnych prowadzących do budowy silnego ekosystemu w obszarze badań i rozwoju w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ). Omówiono zadania Polityki Innowacyjności wprowadzanej w spółkach z inicjatywy Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego (DIRT). Podkreślono ważność proponowanego modelu zintegrowanego systemu zarządzania pracami B+R mającego w efekcie przynieść zwiększenie konkurencyjności spółek.

KIERUNKI MODERNIZACJI BRONI PANCERNEJ. CZOŁG PT-91M2 SANDRA WILCZEK, LESZEK NOWAK, DARIUSZ RZEPKA, MARCIN DUSZAK

Streszczenie. W artykule opisano projekt modernizacji czołgów rodziny T-72, zaprezentowany po raz pierwszy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego - Kielce 2017 (MSPO 2017). Odniesiono się do parametrów proponowanych wersji modernizacji czołgu T-72, porównując je z parametrami innych typów czołgów (T-72B3, M1A2 ABRAMS). W artykule przedstawiono głównie podejście techniczne – przedstawiono szerokie analizy techniczne parametrów oferowanego pakietu do parametrów kluczowych czołgów MBT. We wnioskach odniesiono się do istotnych uwarunkowań przemawiających za wdrożeniem do produkcji przemysłowej przedstawionej wersji zmodernizowanego czołgu PT-91M2.

MOSTY WSPARCIA. CZĘŚĆ 2. AZJATYCKIE MOSTY WSPARCIA O ROZPIĘTOŚCI 40 M, ZBIGNIEW KAMYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono azjatyckie rozwiązania konstrukcyjne mostów, które zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia, a które ponadto mogą pełnić rolę mostów logistycznych lub zabezpieczających sytuacje kryzysowe. Przedstawione konstrukcje umożliwiają budowę mostów o rozpiętości co najmniej 40 m pod obciążenie gąsienicowe czołgu podstawowego (MBT) występującego w poszczególnych państwach. Podano charakterystykę taktyczno-techniczną poszczególnych konstrukcji. Przedstawiono rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zasadniczych elementów oraz stosowane technologie montażu konstrukcji mostu.

ZMODYFIKOWANY ALGORYTM AUTOMATYCZNEGO UKŁADANIA PRZĘSŁA MOSTU MG-20, BŁAŻEJ BARAŃSKI

Streszczenie. Gąsienicowy most szturmowy MG-20 posiada trzy tryby układania przęsła na przeszkodzie – awaryjny, ręczny i automatyczny. W artykule omówiono wyniki wprowadzonych zmian w istniejącym algorytmie pracy układu sterowania nadzorującego proces automatycznego układania przęsła mostu MG-20 na przeszkodzie. Opisano przesłanki wymuszające modernizację dotychczasowego algorytmu. Przedstawiono wprowadzone modyfikacje w o czujnikowaniu, pozwalające na niezbędną kontrolę dodatkowych parametrów. Na wykresach zostały przedstawione poszczególne fazy układania przęsła obrazowane na panelu wyświetlacza. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników i zalet wprowadzonej modyfikacji.

ZDOLNOŚĆ DO PRZETRWANIA POJAZDÓW WOJSKOWYCH NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI, TOMASZ SMAL

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne zwiększające zdolność do przetrwania pojazdów wojskowych oraz ochrony załóg, a także analizę najnowszych rozwiązań i trendów w tym zakresie. Szczególną uwagę skupiono na zagrożeniach podczas ostatnich operacji wojskowych, dlatego zawężono zakres rozważań do opancerzonych pojazdów kołowych, które były wykorzystywane w tych operacjach. Przeanalizowano również współczesne rozwiązania i tendencje w zakresie budowy tego typu pojazdów opancerzonych. Wskazano również na dyrektywy NATO w obszarze ochrony balistycznej pojazdów oraz przedstawiono trendy modernizacyjne uzbrojenia SZ RP w perspektywie ostatnich operacji wojskowych poza granicami kraju.

ANALIZA POLSKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH, MAGDALENA ŚLUSARCZYK

Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.