NR 3, 2016

NR 3, 2016

UNIWERSALNA MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA NOŚNIKIEM UZBROJENIA I SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS

Streszczenie. W artykule odniesiono się do aktualnie obowiązujących dokumentów normatywnych regulujących proces pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Omówiono stan prac nad opracowaniem Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (UMPG) jako podwozia bazowego. Zaprezentowano możliwości realizacji przez przemysł krajowy UMPG, bazującej na wynikach i wnioskach dotychczas zrealizowanych projektów. Przedstawiono możliwe do realizacji odmiany gąsienicowych pojazdów lądowych o różnym przeznaczeniu wykorzystujące UMPG jako podwozie bazowe.

PROJEKTOWANIE PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, KRZYSZTOF BASIURA, KRZYSZTOF SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono opracowane koncepcje rozwiązań przekładni bocznej do lekkich pojazdów gąsienicowych o masie od 2·104 do 3·104 kg. Przedstawiono krótkie rozważania teoretyczne dotyczące metodyki projektowania. Przeprowadzono ogólny przegląd zagadnień dotyczących przekładni bocznych oraz wskazano na problemy, które występują w procesie projektowania przekładni do pojazdów gąsienicowych. Zdefiniowane zostały założenia projektowe. Omówiono trzy koncepcje przekładni bocznych, które następnie poddano analizie kryterialnej. W podsumowaniu dokonano wyboru koncepcji opartego o przeprowadzoną analiz kryterialną.

PROJEKTOWANIE HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO DO ŚREDNIEJ BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LĄDOWEJ, TOMASZ CZAPLA, OLAF DUDEK

Streszczenie. Projekt został zrealizowany jako studium poprzedzające wdrożenie innowacyjnego, hybrydowego, spalinowo - elektrycznego układu napędowego bezzałogowej platformy lądowej o masie 800 kg. Na podstawie modelu dynamicznego hybrydowego układu napędowego do bezzałogowej platformy lądowej sprecyzowano docelowe parametry napędu i dokonano doboru jego elementów składowych. Został opracowany tryb pracy pojazdu, na podstawie którego ponownie dobrano elementy przy założeniu uzyskania minimum masy. W zakresie pracy opracowano koncepcyjną posta konstrukcyjną pojazdu BPL.

ZASTOSOWANIE SWORZNIOWEGO PRZETWORNIKA SIŁY DO POMIARU CIĘŻARU NA ŻURAWIU Z10, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI, BŁAŻEJ BARAŃSKI

Streszczenie. W publikacji opisano sworzniowy przetwornik do pomiaru siły, zamontowany na żurawiu o symbolu Z10 pojazdu układającego MS-40. Przedstawiono budowę , najważniejsze parametry oraz zasadę działania przetwornika sworzniowego BROSA 0201. W głównej mierze skupiono się na zaprezentowaniu uzyskanych wyników pomiarowych.

SYMULACJA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I POKRYWY ŚNIEŻNEJ W GENERATORZE OBRAZU JASKIER IG, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metody implementacji opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej z wykorzystaniem technik nowoczesnej grafiki komputerowej. Omówiono metody, jakie zostały wykorzystane w generatorze obrazu Jaskier IG, oraz problematykę ciągłości obrazu w przypadku wykorzystania wielu monitorów. W podsumowaniu dokonano oceny uzyskanych wyników prac.