NR 3, 2012

NR 3, 2012

1. WARSZTATY - ZABEZPIECZENIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP WOJSKOWA TECHNIKA PANCERNA I SAMOCHODOWA

W dniu 16 października 2012 r. na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Zabrzu odbyły się warsztaty zorganizowane przez Instytut Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. we współpracy z Pionem Uzbrojenia i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA? MOŻLIWOŚCI REALIZACJI / MAREK Ł. GRABANIA, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS, JERZY OLEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono „OBRUM” sp. z o.o. jako wiodące centrum badawczorozwojowe mogące być liderem w opracowaniu nowej rodziny pojazdów gąsienicowych będących elementem polskiego programu pancernego. Omówiono kompetencje Ośrodka w projektowaniu i integracji modułowych pojazdów gąsienicowych. Dokonano także wstępnej analizy możliwości produkcji modułowej platformy gąsienicowej (akronim MPG) przez przemysł polski z uwzględnieniem wiodącej roli spółek Grupy Bumar. Ponadto syntetycznie przedstawiono korzyści wynikające z krajowej produkcji platformy.

3. ROZWÓJ UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDÓW W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH / ARKADIUSZ MĘŻYK, KRZYSZTOF SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono oraz porównano parametry techniczne układów napędowych bojowych wozów gąsienicowych, a w szczególności parametry ich hydromechanicznych zespołów przeniesienia mocy. Na wstępie omówiono wybrane typy układów przeniesienia mocy, począwszy od wczesnych rozwiązań przedwojennych, do obecnie stosowanych przekładni hydromechanicznych. Porównano także parametry przekładni stosowanych w obecnych wozach gąsienicowych. W tabeli zestawiono ważniejsze parametry techniczno-użytkowe przekładni z przyporządkowaniem ich do określonego typu pojazdu gąsienicowego.

4. WSPÓŁCZESNE BOJOWE WOZY PIECHOTY / MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS, JERZY OLEK, MAREK SYNOWIEC

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu kierunków rozwoju bojowych wozów piechoty (BWP) na przykładzie aktualnie realizowanych światowych programów badawczych/rozwojowych oraz przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcyjne wozów, w tym modułowość w budowie platform. W dalszej części przedstawiono propozycję BWP na bazie Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (BWP na bazie UMPG) opracowaną w OBRUM sp. z o.o. Dodatkowo w tablicach zestawiono charakterystyki aktualnie eksploatowanych BWP z podziałem na wozy pływające i niepływające.

5. AUTONOMICZNY MODUŁ UZBROJENIA RAKIETOWEGO AMUR / MARIAN HOLOTA, PAWEŁ LAMLA, JERZY OLEK, PRZEMYSŁAW MĘŻYK, BARTOSZ STACHURA

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu i oceny wyposażenia wojsk lądowych w systemy do niszczenia obiektów opancerzonych i latających. Przedstawiono koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego hybrydowego uzbrojenia rakietowego do niszczenia obiektów opancerzonych i latających. AMUR to autonomiczny moduł do zabudowy na kołowych lub gąsienicowych platformach bojowych.

6. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH, ZWIĘKSZAJĄCYCH PRZEŻYWALNOŚĆ WOJSKOWYCH POJAZDÓW LĄDOWYCH / TADEUSZ GLINKA, STANISŁAW ALBERT GAWRON

Streszczenie. Przeżywalność pojazdów lądowych na polu walki może zostać zwiększona zarówno poprzez wzmocnienie pancerza z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, a także w sposób pośredni poprzez utrudnienie wykrywalności pojazdu (zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenie emisji ciepła i hałasu), poprawę jego dynamiki, zwiększenie niezawodności oraz ergonomii i komfortu obsługi przez załogę, co jest celem projektu. W artykule przedstawiono wyniki projektu rozwojowego, którego celem było uzyskanie zwiększonej przeżywalności pojazdów lądowych na polu walki. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych “KOMEL” oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A., WASKO S.A. i Politechnika Śląska.

7. MODERNIZACJA UKŁADÓW STEROWANIA W POJEŹDZIE GĄSIENICOWYM / TOMASZ PŁATEKCH / TADEUSZ GLINKA, STANISŁAW ALBERT GAWRON

Streszczenie. W artykule zostały omówione przykłady modernizacji układów sterowania pozwalających na wykorzystanie konstrukcji czołgowego podwozia gąsienicowego w nowych projektach realizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach. Opisane zostały prace oraz opracowane rozwiązania podczas projektowania podwozia – nośnika mostu szturmowego DAGLEZJA-G (MG-20).

8. WIELOFUNKCYJNA MASZYNA INŻYNIERYJNA PINIA / PIOTR WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki zrealizowanego w Ośrodku zadania naukowego stanowiącego podstawę realizacji kolejnych etapów pracy rozwojowej. Omówione zostały podstawowe założenia dla pojazdu oraz projekt koncepcyjny wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej (WMI). Odniesiono się także do założeń stanowiących podstawę realizacji projektu rozwojowego podwozia bazowego (WMI-PB). Dokonano porównań podstawowych danych techniczno-użytkowych projektu koncepcyjnego WMI-PINIA w odniesieniu do projektu rozwojowego WMI-PB umożliwiających przedstawienie wniosków dla docelowej postaci wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej (WMI).

9. KINEMATYKA UKŁADACZA MOSTU WSPARCIA / RAFAŁ BIEDAK

Streszczenie. W artykule omówiono współczesne rozwiązania konstrukcyjne układów mechanicznych składania mostów, przeznaczonych do pokonywania przeszkód o szerokości 40 metrów. Przedstawiono propozycję polskiej wersji układacza. Omówiono problemy, jakie występują w procesie projektowania układacza oraz w trakcie rozkładania segmentów mostu. Przedstawiono analizę warunków brzegowych, kinematykę i zakres pracy układacza.

10. WERYFIKACJA KONSTRUKCJI PRZĘSŁA MOSTU WSPARCIA / ARTUR ILUK, KRZYSZTOF MARKIEWICZ, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule, na bazie doświadczeń z projektowania przęsła nowego mostu wojskowego, przedstawiono proces weryfikacji konstrukcji na podstawie porównania analiz teoretycznych MES i wyników badań wytrzymałościowych. Na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego opracowana została dokumentacja konstrukcyjna i wykonany został model przęsła. Model ten został poddany badaniom wytrzymałościowym. Następnie w oparciu o wyniki badań poprawiono – zweryfikowano konstrukcję w węzłach niespełniających założonych parametrów. Przeprowadzone procesy weryfikacji pozwoliły na otrzymanie konstrukcji spełniającej przyjęte założenia wejściowe.

11. VBS2 - NOWOCZESNE ŚRODOWISKO TRÓJWYMIAROWEGO ZOBRAZOWANIA / MACIEJ STOPNIAK

Streszczenie. VBS2 (ang. Virtual Battle Space 2) to nowoczesne narzędzie informatyczne pozwalające na projektowanie symulatorów i trenażerów. W artykule pokazano możliwości środowiska trójwymiarowej wizualizacji pola walki VBS2. Omówiono najważniejsze moduły oprogramowania zapoznając Czytelnika z zakresem możliwości systemu. Przedstawiono też najważniejsze zalety środowiska VBS2.

12. PRZYGOTOWANIE DANYCH TERENOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI WIELOROZDZIELCZEJ / JAROSŁAW KOSZELA, TOMASZ DROZDOWSKI, ROMAN WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono opis zakresu danych terenowych przygotowywanych dla symulatorów działających w systemie symulacji wielorozdzielczej. Takie systemy składają się z więcej niż jednego symulatora i służą do równoległej symulacji na wielu szczeblach. W wojskowych systemach symulacji wielorozdzielczej, jeden symulator może odpowiadać za działania wojsk na poziomie kompanii i batalionu, inny natomiast będzie odpowiedzialny za symulację starć pododdziałów na poziomie pojedynczego żołnierza lub pojedynczego pojazdu. Różne symulatory mogą odpowiadać za symulację różnych rodzajów wojsk. Budując takie systemy, napotykamy na szereg trudności, chociażby kwestie synchronizacji stanu symulacji pomiędzy symulatorami lub problem agregacji, dezagregacji danych (stanów) pomiędzy poziomami symulacji. Jednym z trudniejszych zadań jest pozyskanie i przygotowanie dla wszystkich symulatorów odpowiednich dla nich danych terenowych.

13. PROJEKT I IMPLEMENTACJA MECHANIZMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ŚRODOWISKU SYMULACYJNYM VBS2 / JAROSŁAW KOSZELA, PIOTR WRÓBLEWSKI, ANGELIKA SZYMAŃSKA, ROMAN WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono moduł sztucznej inteligencji do symulatora pola walki Virtual Battlespace 2 (VBS2), który usprawnia zachowanie się żołnierzy (botów), na których mają wpływ wszelkiego rodzaju czynniki psychologiczne oraz stres bojowy. Zastosowanie algorytmów zachowań obiektów w środowisku symulacyjnym umożliwia budowanie zaawansowanych scenariuszy. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne założenia projektu oraz jego koncepcje. Przedstawiono różnorodne czynniki mające wpływ na zachowanie żołnierzy na polu walki, w szczególności w warunkach stresu bojowego. Zaprezentowano możliwość zastosowania sieci neuronowych. Druga część przedstawia wyniki symulacji z uruchomionym modułem.

14. PLATFORMY RUCHOWE W URZĄDZENIACH TRENINGOWYCH / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. Artykuł omawia wybrane, obecnie stosowane rozwiązania pozwalające na symulację ruchu w urządzeniach treningowych. Omówione w artykule obszary wykorzystania symulacji ruchu obejmują zastosowania zarówno cywilne (symulatory nauki jazdy samochodem, lokomotywą, samolotem), jak i wojskowe (symulator czołgu, helikoptera, samolotu). Przedstawione zostały przykłady rozwiązań najprostszych, z mimośrodowym układem ruchu, do najbardziej złożonych platform o sześciu, a nawet ośmiu stopniach swobody. Tabelaryczne zestawienia parametrów, praktyczne przykłady rozwiązań prezentowane na fotografiach ilustrują omawiane zagadnienia.

15. SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM OSOBOWYM / GABRIEL KOST

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję symulatora jazdy samochodem osobowym zbudowanego w oparciu o platformę Stewarta (hexapod) napędzaną zespołem silników elektrycznych. Omówiono wymagania stawiane tego typu urządzeniom, przeznaczonym w szczególności dla osób niepełnosprawnych, podstawowe założenia konstrukcyjne dotyczące konstrukcji mechanicznej platformy symulatora, oraz napędów i układu sterowania wraz z układem wirtualnej rzeczywistości symulującym rzeczywisty świat postrzegany za oknem samochodu będącego w ruchu drogowym.