NR 2 I 3, 2018

NR 2 I 3, 2018

OBRUM SP. Z O.O. INNOWACYJNYM PODMIOTEM PRZEMYSŁU OBRONNEGO, TOMASZ KURCZEK

Streszczenie.W artykule omówiono na przykładzie OBRUM sp. z o.o. znaczenie podmiotów kreujących innowacje w budowie polskiego przemysłu obronnego. Syntetycznie przedstawiono zmiany własnościowe, którym podlegał Ośrodek. Pokazano istotne obszary innowacyjnej działalności OBRUM sp. z o.o. Odniesiono się do roli innowacji tworzących podwaliny pod trwałą budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego. W podsumowaniu pokreślono rolę podmiotów innowacyjnych wpływających na budowę przewagi konkurencyjnej.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE BAZĄ PRZYSZŁYCH PRAC ROZWOJOWYCH, ANTONI KURZEJA, JACEK WIELICKI, TOMASZ STROJECKI

Streszczenie. Jednym z podstawowych obszarów realizowanych prac badawczo-rozwojowych w OBRUM były i są urządzenia szkolno – treningowe zastosowane w procesach szkolenia. Technologie informatyczne stosowane podczas prac w Ośrodku przez zatrudnionych specjalistów, w połączeniu z nowym spojrzeniem na metodykę szkolenia, umożliwiły opracowanie innowacyjnego trybu szkolenia oferowanego klientowi. Wykorzystywane narzędzia bazują na najnowszych technologiach informatycznych z dziedziny multimediów (obraz, dźwięk, animacja, film), rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości poszerzonej czy też zaawansowanej, trójwymiarowej grafiki komputerowej czasu rzeczywistego. W artykule opisano proponowane rozwiązania tworzące kompleksowy system szkolenia. Dla posiadaczy skomplikowanego sprzętu zaproponowano tryb szkolenia „krok po kroku” z obszaru użytkowania i serwisowania. Omówiono zakresy szkolenia indywidualnego oraz zespołowego (np. załogi pojazdu). W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania opracowanej metodyki i narzędzi zarówno dla klienta wojskowego, jak i cywilnego. Pokazano możliwości rozbudowy zaproponowanych w systemie etapów szkolenia o etapy dodatkowe lub nowe materiały szkoleniowe.

NAJNOWSZE TENDENCJE W PROJEKTOWANIU POJAZDÓW SPECJALNYCH, SŁAWOMIR KCIUK, ARKADIUSZ MĘŻYK, EUGENIUSZ ŚWITOŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe tendencje w projektowaniu, w szczególności pojazdów wojskowych. Przybliżono ideę projektowania mechatronicznego – synergii metod badawczych w celu osiągnięcia optymalnego wytworu. Opisano metodę projektowania pojazdów specjalnych polegającą na połączeniu modeli wirtualnych i modeli rzeczywistych wybranych komponentów pojazdu. Analizowano tendencje rozwojowe pojazdów wojskowych.

BOJOWY SPRZĘT PANCERNY. KLUCZOWE PROJEKTY OBRUM SP. Z O.O, BOGDAN SZUKALSKI, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. Podstawowymi zadaniami, jakie zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i badawczo - rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Jednym z najważniejszych obszarów tych prac były projekty obejmujące bojowy sprzęt pancerny, w tym czołgi klasy MBT (Main Battle Tank). Artykuł omawia wybrane, zrealizowane w Ośrodku projekty bazujące na pozyskanych rozwiązaniach radzieckich (modernizacje czołgów T-54/55, adaptacja licencji czołgu T-72) oraz opracowania własne (wymagane modernizacje) dostosowujące parametry techniczne T-72 do wymagań współczesnego pola walki. Przedstawiono wyniki prac nad polską wersją czołgu PT-91 oraz prowadzone projekty (prace zakończone w różnych fazach) badawczo-rozwojowe obejmujące czołgi o kryptonimach: Goryl, Anders czy też projekt koncepcyjny PL-01. Pokazano także wstępne rezultaty prac nad opracowaniem typoszeregu pojazdów gąsienicowych bazujących na uniwersalnej platformie modułowej (UMPG) oraz Wozu Wsparcia Bojowego (WWB). W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych na przestrzeni lat wyników – wdrożeń opracowanego sprzętu w polskich strukturach wojska oraz w krajach Bliskiego Wschodu i Malezji.

WOJSKOWY SPRZĘT INŻYNIERYJNY OPRACOWANY W OBRUM SP. Z O.O., BOGDAN SZUKALSKI, ROBERT HAŁEK

Streszczenie. OBRUM sp. z o.o. w swojej 50-letniej działalności w ramach przemysłowego potencjału obronnego zrealizował szereg nowoczesnych projektów wyrobów przeznaczonych dla wojsk inżynieryjnych. W artykule zostały przedstawione i przypomniane najważniejsze opracowane przez kadrę naukowo-techniczną wyroby Ośrodka zbudowane na podwoziach gąsienicowych. Jasno definiowane potrzeby i dobra współpraca z wojskami inżynieryjnymi przyniosły konkretne wdrożenia o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Specjalizacja OBRUM sp. z o.o. w zakresie sprzętu inżynieryjnego wynikała z potrzeby wykorzystania dostępnych podwozi i unifikacji pojazdów produkowanych w kraju. W zrealizowanych wyrobach wykorzystane były podwozia czołgów T-54, T-55, T-72 i PT-91. Opracowano i wdrożono maszyny typu ciągnik, układacz min, wóz zabezpieczenia technicznego czy czołg inżynieryjny.

UNIWERSALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ MOSTÓW RODZINY DAGLEZJA, KRZYSZTOF BASIURA, TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. Jednym z ważniejszych obszarów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w OBRUM sp. z o.o. w bieżącym dziesięcioleciu jest tematyka mostów przewoźnych przeznaczonych dla wojsk inżynieryjnych SZ RP. Ośrodek podjął się realizacji prac projektowo-wykonawczych obejmujących rodzinę mostów Daglezja. Obszar realizowanych prac objął trzy typy mostów: most wsparcia (most samochodowy) MS-20 Daglezja, most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja G i most wsparcia MS-40 Daglezja S. W artykule omówione zostały najważniejsze elementy decydujące o wysokim stopniu uniwersalności konstrukcji i wyróżniające się na tle rozwiązań zachodnich producentów. Przedstawione zostały istotne rozwiązania powstałe w Ośrodku we wszystkich trzech typach mostów. Pokazano rozwój pulpitu mieszczącego się w klasie urządzeń HMI (Human Machine Interface) - interfejs człowiek – maszyna. Opisany został dedykowany symulator pracujący w przestrzeni wirtualnej do nauki obsługi i użytkowania mostu. W podsumowaniu oceniono uzyskane efekty zrealizowanych prac projektowych w Ośrodku i perspektywy dalszego ich wykorzystania w produkcji przemysłowej na rynek krajowy oraz eksport.

MOST SZTURMOWY PMC – LEGUAN, MAREK Ł. GRABANIA, MICHAŁ GRABIŃSK

Streszczenie. W artykule opisano konstrukcję opracowanego przez OBRUM sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., w ramach kontraktu eksportowego dla Malezji, mostu szturmowego – mostu taktycznego na podwoziu gąsienicowym PMC-LEGUAN. W zamieszczonej tablicy pokazano podstawowe parametry techniczno – użytkowe przęsła mostu LEGUAN. Omówiono kluczowe rozwiązania węzłów konstrukcyjnych decydujące o optymalnej integracji podwozia PT- 91M z przęsłami mostu LEGUAN. W podsumowaniu odniesiono się do końcowych wyników zrealizowanej pracy badawczo-wdrożeniowej.

UDZIAŁ OBRUM SP. Z O.O. W ROZWOJU TECHNICZNYM WOJSK RADIOLOKACYJNYCH , LECH BOROWIEC, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia zaprojektowane i wykonane w OBRUM nośniki z pełnym wyposażeniem dla realizacji mobilnego i stacjonarnego sprzętu radiolokacyjnego. Prace te realizowane były z wiodącymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji (PIT) oraz Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR (WZR RAWAR) w Warszawie.

LIST PREZESA OBRUM SP. Z O.O., MAREK GROCHOWSKI

LIST PREZESA OBRUM SP. Z O.O., MAREK GROCHOWSKI