NR 2, 2017

NR 2, 2017

WYBRANE ASPEKTY KONSTRUOWANIA PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, KRZYSZTOF SKOWRON, KRZYSZTOF BASIURA, MICHAŁ GRABIŃSKI

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano wybrane elementy procesu konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego, z którymi musi się zmierzyć projektant – konstruktor. Opisano problematykę projektowania uwzględniając poszukiwanie kompromisu pomiędzy często przeciwstawnymi wymaganiami. Omówione zostały najważniejsze i istotne węzły konstrukcyjne przekładni, w tym: koła zębate, łożyskowanie i działające siły. Przeprowadzono również rozważania nad technologią wykonania kadłuba oraz wpływem klasy dokładności wykonania kół na konstrukcję i parametry robocze przekładni. W podsumowaniu zwrócono szczególną uwagę na kluczowe elementy procesu projektowania decydujące o poprawności końcowej postaci konstrukcyjnej przekładni bocznej.

OPTYMALIZACJA DOBORU LEPKOŚCI OLEJU SMARUJĄCEGO DO PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NAPĘDÓW MASZYN ROBOCZYCH Z UWAGI NA KRYTERIUM TRWAŁOŚCI ZAZĘBIEŃ, JACEK SPAŁEK, MACIEJ KWAŚNY

Streszczenie. W artykule przedstawiono usystematyzowane podejście w zakresie doboru optymalnej lepkości oleju do smarowania przekładni zębatych napędów maszyn roboczych, stosowanych w obszarze cywilnym oraz wojskowym. Scharakteryzowano klasyczne procedury literaturowe określenia wymaganej lepkości oleju według teorii hydrodynamicznej (teorii HD) oraz zaprezentowano procedury, bazujące na teorii elastohydrodynamicznego smarowania (teorii EHD). Opracowane przez autorów nomogramy pozwalają określić bezwymiarowy parametr tarcia, wynikający z fizykalnej istoty kontaktu tarciowego smarowanych zazębień kół przekładni. Pokazano związki tego parametru z głównymi rodzajami zużycia tribologicznego (ściernego, zmęczenia stykowego i zatarcia) uzębień kół.

PRZYPADKI UŻYCIA IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH, GRZEGORZ MOTRYCZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę przypadków użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych z udziałem pojazdów kontyngentu Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie w 2011 r. Na podstawie zebranych przypadków opisano metody ich użycia oraz sposoby detonacji ładunków przez przeciwnika. We wnioskach odniesiono się do wprowadzonych działań zapobiegawczych – zalecanych zmian w konstrukcji i wytycznych w zakresie eksploatacji pojazdów wojskowych.

WYKORZYSTANIE RADIOGRAFII CYFROWEJ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, PIOTR DŁUGOSZ, PAWEŁ DARŁAK, MACIEJ KOCHEL, MARCIN MATUSZEWSKI

Streszczenie. W artykule opisano zasadę działania radiografii cyfrowej i metodykę prowadzenia badań. Artykuł prezentuje także możliwości techniki cyfrowej wizualizacji w aspekcie konstruowania elementów ochrony balistycznej. Przedstawiono wyniki analizy rentgenowskiej wielowarstwowych struktur kompozytowych typu przekładkowych (ang. sandwich), składających się z elementów prasowanych w stanie ciekłym (ang. squeeze casting), przerabianych plastycznie, fragmentów ceramiki oraz związków elastomerowych połączonych za pomocą innowacyjnych technik klejenia. Przedstawiono również możliwości analizy jakościowej stalowych połączeń spawanych przeznaczonych do zastosowań w technice wojskowej.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA NUMERÓW POLSKICH TABLIC REJESTRACYJNYCH, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zrealizowane w OBRUM sp. z o.o. procesy badawcze związane z rozpoznawaniem znaków z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Badania dotyczyły rozpoznawanie numerów polskich tablic rejestracyjnych i stanowiły fragment projektu z obszaru inteligentnej analizy wideo. Omówiono szczegółowo detekcję tablic rejestracyjnych, segmentację, rekonstrukcję i rozpoznawanie znaków. W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania wyników badań w innych zastosowaniach