NR 2, 2015

NR 2, 2015

2. NOWOCZESNE SYMULATORY KTO ROSOMAK / MARIUSZ KAPRUZIAK, STANISŁAW PARCZEWSKI, TOMASZ NIKISZ

Streszczenie. W artykule opisano systemy szkoleniowe przeznaczone dla Kołowego Transportera Opancerzonego (KTO) – Rosomak. Przedstawiono genezę powstania i historię rozwoju systemów Jaskier, Tasznik oraz zintegrowanego systemu szkoleniowego KTO – Rosomak. Przedstawiono budowę zastosowanych systemów komunikacyjnych w zrealizowanych symulatorach. Dokonana została analiza matematyczna występujących opóźnień w systemach komunikacyjnych symulatorów. W podsumowaniu autorzy odnieśli się do kierunków rozwoju i uwarunkowań systemów komunikacji w przyszłych rozwiązaniach symulatorów.

3. SYSTEM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW / KONRAD DRÓŻKA, MARIUSZ GWARDENCKI, MARCIN KŁOSIŃSKI, ROBERT HAŁEK, TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na sieci komputerowe pozwalające na uzyskanie synergii informacji. Opisano schemat funkcjonalny systemu diagnostyki pojazdu, protokoły komunikacji i omówiono system integracji sprzętowo-softwarowej. Zaproponowano możliwe obszary zastosowań, w tym do zdalnej analizy danych eksploatacyjnych pojazdu lądowego o przeznaczeniu specjalnym. W podsumowaniu przedstawiono potencjalne korzyści dla różnego rodzaju beneficjentów, zwłaszcza dla odbiorcy wojskowego.

6. UKŁAD STEROWANIA MOSTU PRZEWOŹNEGO WYKORZYSTUJĄCY MAGISTRALĘ CAN / TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI, TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. Artykuł przybliża złożoność problemu, jakim jest sterowanie pojazdem mostowym, umożliwiającym rozłożenie przęseł mostu na przeszkodzie szerokości 40 m. W artykule przedstawiono rozwiązanie komunikacji pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi oraz sterownikami PLC, z wykorzystaniem magistrali CAN i protokołu CANOpen. W oparciu o schemat blokowy omówiono podstawowe elementy układu sterowania. Opisano również możliwość sterowania pracą żurawia oraz układacza mostu za pomocą uniwersalnego pulpitu sterowania.

7. INTEGRACJA CZUJNIKA DWUTLENKU WĘGLA Z PLATFORMĄ CZUJNIKÓW CHEMICZNYCH DO WYKORZYSTANIA W ROBOCIE MOBILNYM / TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI, TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono integracje układu pomiaru stężenia dwutlenku węgla działającego pod kontrolą mikrokontrolera ARM z rdzeniem Cortex-M, z układem czujników chemicznych. Układ ten przewidziany jest do pracy w systemie czujników chemicznych platformy do badań zagrożeń CBRN (Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych i Nuklearnych). Platforma ta będzie modułem przeznaczonym dla robota mobilnego rozpoznania terenu i miejsc trudno dostępnych PIAP – Gryf. W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru dwutlenku węgla i przygotowano wytyczne dotyczące doboru czujnika. Przedstawiono również schemat komunikacji poszczególnych modułów robota między sobą, wykorzystujący standard CAN oraz protokół MODBUS na interfejsie UART. Artykuł prezentuje również testy rozruchowe układu zamontowanego na robocie oraz uzyskane w trakcie testów wyniki.

9. WIZUALIZACJA I AKWIZYCJA DANYCH MAGISTRALI CAN / JACEK BARCIK

Streszczenie: W artykule omówiono opracowane oprogramowanie przeznaczone dla środowiska MS Windows XP/VISTA/7/8, pozwalające użytkownikowi na monitorowanie danych wysyłanych, jak i pobieranych z sieci CAN/CANOpen/J1939. Ponadto przedstawione są aplikacje wykorzystujące magistralę CAN, pozwalające na wymianę danych z mobilnym sterownikiem PLC, w celu parametryzacji i monitoringu parametrów pracy maszyny. W końcowej części artykułu odniesiono się do przyszłych kierunków prac rozwojowych.

10. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE POŁĄCZENIA INFORMACYJNE – URZĄDZENIA MONITOROWANIA POJAZDÓW / SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie. Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych. Urządzenie, na przykładzie którego opisywane jest zagadnienie, wyposażone jest w wersji podstawowej w dwa interfejsy CAN High-Speed, mogące obsługiwać protokoły FMS, J1939, OBD II, z możliwością rozszerzenia o kolejny interfejs CAN i interfejs J1708. Ponadto do komunikacji zewnętrznej stosowany jest interfejs RS232 oraz 1-wire®. Do łączenia z modułami zdalnymi przewidziane jest połączenie bezprzewodowe. Wszelkie gromadzone dane (z wejść dwustanowych, licznikowych, analogowych, CAN, RS232, Wireless) są przesyłane siecią GSM do głównego serwera, gdzie są przetwarzane, zapisywane i wizualizowane. Artykuł zawiera omówienie tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji, przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych z pojazdu za pomocą cyfrowych sieci i protokołów.

11. ZASTOSOWANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA MAGISTRALI CAN / TOMASZ MAKOWSKI, MAREK KCIUK

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stabilności magistrali CAN przy zastosowaniu warunków technicznych niezgodnych z zaleceniami normalizacyjnymi oraz w stanach zakłóceniowych i zwarciowych. Badania przeprowadzono na autorskim stanowisku laboratoryjnym z modułem przeznaczonym do badania magistrali CAN.

12. MODELE MATEMATYCZNE WYBRANYCH PARAMETRÓW TRANSMISJI RADIOWEJ W OPARCIU O MODUŁY IQRF / PIOTR BAZYDŁO, SZYMON DĄBROWSKI, ROMAN SZEWCZYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono prototyp bezprzewodowego systemu wymiany danych oparty na modułach radiowych IQRF na przykładzie pomiaru temperatury oraz badania związane z efektywnością systemu w warunkach przemysłowych bądź cywilnych. Na artykuł składają się dwie główne części: część praktyczna oraz część badawcza. Część praktyczna opisuje podstawowe zasady działania zaprojektowanego systemu, użyte komponenty oraz procedury pomiarowe. Część badawcza przedstawia modele matematyczne i charakterystyki wybranych parametrów transmisji radiowej (efektywność, przepustowość) w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Badania przepustowości, która była przyjęta jako wyznacznik jakości transmisji, prowadzone były w warunkach przemysłowych (korytarz o długości 120 m z pracującą w pobliżu aparaturą przemysłową). W warunkach cywilnych (budynek biurowy), zbadano efektywność transmisji (stosunek odebranych pakietów do pakietów wysłanych razy 100%). Szczególne znaczenie mają badania dotyczące efektywności w budynku biurowym, z dużą ilością pomieszczeniem odgrodzonych ścianami. Wyniki tych badań umożliwiają modelowanie sieci wymiany danych za pomocą uzyskanych modeli matematycznych oraz znajomości opisanego w artykule algorytmu routingu Discovery IQMESH. Ponadto, testy w warunkach przemysłowych zostały wykonane dla trzech różnych wersji modułu: antena PCB 868 MHz, antena zewnętrzna 868 MHz oraz antena zewnętrzna 433 MHz.

5. MAGISTRALA CAN W PROJEKTACH OBRUM SP. Z O.O. / TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. W artykule szczegółowo omówiono przykłady zastosowania magistrali CAN w nowych konstrukcjach wybranych maszyn inżynieryjnych zrealizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. w Gliwicach. Szczegółowiej przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem sterowania oraz bezpieczeństwem pracy operatorów podczas sterowania pojazdami inżynieryjnymi specjalnego zastosowania.

8. MAGISTRALA CAN W ZASTOSOWANIACH GÓRNICZYCH / JERZY JURA, SŁAWOMIR BARTOSZEK, JERZY JAGODA, ŁUKASZ KRZAK

Streszczenie. W artykule opisano wyniki prac badawczo – rozwojowych dotyczących magistrali CAN przeznaczonej do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Omówiono sieć CAN w wykonaniu iskrobezpiecznym stosowaną w podzespołach automatyki przemysłowej w górnictwie. Przedstawiono system KOGASTER oparty o magistralę CAN, będący efektem współpracy ITG KOMAG oraz firmy Gabrypol Sp. J., Z. i R. Juszczyk.