NR 2, 2014

NR 2, 2014

2. ROZPROSZONE ĆWICZENIA CAX JAKO NOWOCZESNA FORMA SZKOLENIA DOWÓDZTW I SZTABÓW / PAWEŁ BORYN, MARIUSZ KOZIOŁ

Streszczenie. Używany od 10 lat w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych system symulacyjny JTLS (Joint Theater Level Simulation) pozwala prowadzić ćwiczenia dowódczo—sztabowe wspomagane komputerowo. W artykule opisano możliwości operacyjne, sposób odwzorowania terenu oraz interfejs użytkownika w systemie JTLS. Zaprezentowano równie klasyfikację symulacji komputerowej oraz podjęto próbę zdefiniowania rozproszonego ćwiczenia wspomaganego komputerowo. Poruszono aspekty organizacyjne, problemy techniczne oraz zagadnienia związane z interoperacyjności systemów symulacyjnych i wsparcia dowodzenia w kontekście prowadzenia rozproszonych ćwiczeń CAX.

4. METODYCZNE ASPEKTY UDZIAŁU SIŁ POWIETRZNYCH W ĆWICZENIACH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU JOINT THEATER LEVEL SIMULATION / MARIAN MICHALEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono zarówno ogólne możliwo ci interaktywnego systemu symulacyjnego JTLS, jak i szczegółowe w obszarze symulowania działa sił powietrznych w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo. Zaprezentowano zasadnicze etapy procesu przygotowania, prowadzenia i omówienia ćwiczenia wspomaganego komputerowo. Na tym tle omówiono wybrane metodyczne aspekty wykorzystania systemu JTLS w symulacji działa sił powietrznych.

6. WYKORZYSTANIE SYSTEMU SYMULACYJNEGO JTLS I APLIKACJI JEMM DO PROWADZENIA ĆWICZEŃ Z DOWÓDZTWAMI ODDZIAŁÓW ARTYLERII / MARCIN PIETRZAK

Streszczenie. Artykuł odpowiada na pytanie o możliwości przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia wspomaganego komputerowo z dowództwem oddziału artylerii. Omówiono możliwości systemu symulacyjnego JTLS i aplikacji JEMM będących na wyposażeniu CSiKGW w kontekście wykorzystania ich potencjału do stworzenia ćwiczenia dedykowanego dla dowództwa oddziału artylerii. W artykule opisane zostały podstawowe zadania artylerii i sposób ich zasymulowania w wirtualnej rzeczywistości. Przedstawiono wymierne korzyści płynące z zastosowania symulacji w szkoleniu wojsk, szczególnie jeżeli chodzi o rzetelną ocen ćwiczenia z użyciem obu narzędzi. Ocena taka z wykorzystaniem analiz systemowych prezentowanych w artykule stanowi wartość dodaną ćwiczenia i w sposób najbardziej obiektywny opisuje podejmowane decyzje ćwiczących. Ostatnią, choć nie mniej ważną, sprawą poruszaną w artykule są koszty ćwiczeń, z których wynika wyższość ćwiczeń wspomaganych komputerowo nad konwencjonalnymi na mapach w kontekście koszt-efekt.

8. LASEROWY SYMULATOR STRZELA FIRMY SAAB DLA CZOŁGU LEOPARD 2 / MARIUSZ CIELMA

Streszczenie. W artykule przedstawiono współczesne rozwiązania dla nowoczesnego szkolenia poligonowego, także pod kątem modernizacji technicznej polskich Sił Zbrojnych oraz wykorzystania laserowych systemów symulacji strzela w czołgu Leopard 2 na przykładzie systemu BT 46 firmy SAAB. Opisano podstawowe elementy systemu, powiązane elementy poligonu laserowego oraz jego możliwości wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju.

9. BADANIA DOŚWIADCZALNE RZECZYWISTYCH PRZYSPIESZEŃ SYMULATORA JAZDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / GABRIEL KOST, ANDRZEJ DYMAREK, TOMASZ DZITKOWSKI

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych rzeczywistych przyspieszeń symulatora samochodu w przypadku typowych sytuacji drogowych. Kluczowe wielkości fizyczne zmierzono w charakterystyczny punktach symulatora podczas przyspieszania, hamowania i kierowania – zmiany toru jazdy itp.