NR 2, 2012

NR 2, 2012

1. BADANIA I ROZWÓJ W GRUPIE BUMAR / MAGDALENA MIELNICZEK

Streszczenie: W artykule zawarta jest problematyka programów badawczo – rozwojowych wynikająca z priorytetów określonych w Krajowym Programie Badań i z priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP. Podane są informacje dotyczące liczby projektów b+r realizowanych przez spółki Grupy Bumar oraz informacje na temat przypisania ich rezultatów do priorytetów wynikających z programów operacyjnych Sił Zbrojnych. Wskazane są nowe obszary dla przyszłych projektów badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji przez spółki.

2. BEZPIECZEŃSTWO NIEMILITARNE JAKO PERSPEKTYWA ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO / DĄBRÓWKA SMOLNY

Streszczenie: W artykule omówiono rynek bezpieczeństwa niemilitarnego w kontekście perspektywy rozwoju polskiego przemysłu obronnego, w tym dokonano ogólnej charakterystyki tego rynku i jego potencjału, opisano bariery wejścia na rynek oraz przedstawiono propozycje ich przezwyciężenia.

3. MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA ANDERS / MAREK Ł. GRABANIA, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS, JERZY OLEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję nowej rodziny pojazdów gąsienicowych budowanych na modułowym podwoziu gąsienicowym ANDERS. Omówiona została geneza opracowania – powstania modułowej platformy gąsienicowej jako podwozia bazowego. Zaprezentowano możliwe do realizacji wersje – odmiany gąsienicowych pojazdów lądowych o różnym przeznaczeniu zbudowane na modułowej platformie gąsienicowej.

4. SZACOWANIE KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA POJAZDÓW BOJOWYCH NA PLATFORMIE GĄSIENICOWEJ / KAZIMIERZ KOWALSKI, PIOTR WOJCIECHOWSKI

Streszczenie: W artykule omówiono główne problemy związane z szacowaniem kosztów cyklu życia systemów uzbrojenia. Przedstawiono model szacowania koszów cyklu życia pojazdu bojowego na platformie gąsienicowej. Zilustrowano przykładową strukturę kosztów cyklu życia pojazdu bojowego na platformie gąsienicowej. We wnioskach przedstawiono najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia wyrobu.

5. SYMULACJE KOMPUTEROWE W CYKLU ROZWOJU POJAZDÓW O CHARAKTERZE MILITARNYM / JAKUB STEFANIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania zaawansowanego symulatora pola walki VBS2 jako zintegrowanego narzędzia wspierającego proces projektowania, analizowania i testowania pojazdów o charakterze militarnym. Na wstępie dokonano analizy porównawczej aktualnie istniejących metod prototypowania. Następnie opisane zostały profity płynące z zastosowania symulacji komputerowej, analizowane pod kątem pracochłonności, czasochłonności i jakości efektów pracy. Zaprezentowana została możliwość wykorzystywania istniejących już wirtualnych elementów jako modułów projektowanych pojazdów. Przedstawiono również możliwości wykorzystania symulacji komputerowych w projektach innowacyjnych, a także przy tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji pojazdów bezzałogowych. W ostatniej części artykułu opisano możliwość wykorzystywania otrzymywanych pośrednio wyników symulacji na rzecz tworzenia oprogramowania dla urządzeń treningowych, a także materiałów o charakterze marketingowym.

6. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników obliczeń wytrzymałościowych wykonanych dla elementu konstrukcji układacza z wynikami badań wytrzymałościowych przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Dokonane zostały analizy rozbieżności wyników i przedstawiono przyczyny ich powstania.

7. WERYFIKACJA PROCESU PROJEKTOWANIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA SOLIDWORKS MOTION / DARIUSZ PASIEKA, STEFAN WOŹNIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości weryfikacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania projektowania. W celu zaprezentowania podstawowych funkcjonalności przydatnych do weryfikacji procesu projektowania użyto programu SolidWorks. Jest to bardzo rozwinięte narzędzie służące zarówno do projektowania, jak i do weryfikacji projektów. Przykładowym projektem był pojazd „Most towarzyszący na podwoziu kołowym kryptonim DAGLEZJA” zaprojektowany i wyprodukowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

8. BUDOWA I UŻYCIE PROWIZORYCZNYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH / TOMASZ CISZEWSKI, ANTONI MONDEL

Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykłady budowy i użycia prowizorycznych urządzeń wybuchowych ang. Improvised Explosive Device (IED) w aspekcie bezpieczeństwa wojsk uczestniczących w konfliktach asymetrycznych. Artykuł opracowano na podstawie dostępnej wiedzy, badań własnych oraz doświadczeń praktycznych autorów, wynikających z udziału w misjach poza granicami kraju.

9. TENDENCJE ROZWOJOWE POJAZDÓW DO OCZYSZCZANIA DRÓG Z IED I MIN / ANTONI MONDEL, TOMASZ CISZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono treści dotyczące rozwoju sprzętu technicznego wykorzystywanego przez zespoły RCP podczas wykrywania i rozminowania terenu z uwagi na postępujące zaawansowanie technologiczne działań asymetrycznych. Proces wykrywania i neutralizacji zagrożeń minowych i IED, a także transport wyposażenia przekłada się na specyfikę działania i wyposażenie zespołów RCP.

10. LABORATORIUM BADAWCZE ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ TECHNIKI WOJSKOWEJ NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości badawcze laboratorium OBRUM sp. z o.o., w zakresie odporności i wytrzymałości urządzeń na czynniki środowiskowe. Podano parametry techniczne oraz możliwości badawcze wyposażenia omawianego laboratorium. Zestawiono wymagania norm obronnych dla różnych klas urządzeń techniki wojskowej. Szczegółowo przedstawiono zakres wymagań norm obronnych pod kątem urządzeń instalowanych na podwoziach pojazdów gąsienicowych i kołowych.

11. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO W KONSTRUKCJI WIRNIKA UKŁADU CHŁODZENIA / ROMAN BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki zgrzewania tarciowego metodą FSW wirnika promieniowego przeznaczonego do układu chłodzenia pojazdu gąsienicowego. Wyniki badań własności mechanicznych potwierdzają możliwość zastosowania technologii zgrzewania FSW dla uzyskania wysokiej jakości połączeń elementów wirnika o znacznym obciążeniu eksploatacyjnym.

12. TRENAŻER NAUKI JAZDY KTO ROSOMAK / MAREK Ł. GRABANIA, MAREK SYNOWIEC

Streszczenie: W artykule omówiono opracowany w Ośrodku trenażer nauki jazdy KTO-NJ przeznaczony do szkolenia doskonalącego kierowcy kołowego transportera opancerzonego. Przedstawiono istotne założenia stanowiące podstawę do zaprojektowania i wykonania trenażera. W artykule odniesiono się również do wyników badań na zgodność spełnienia wymagań wstępnych założeń taktyczno-technicznych.