NR 2, 2011

NR 2, 2011

1. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ Z ZAKRESU NAUK TECHNICZNYCH W CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / MARCIN KAMIŃSKI

Streszczenie: Artykuł przedstawia elektroniczne źródła informacji z zakresu nauk technicznych dostępne w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Omówione zostały bazy danych EBSCO Academic Serach Complete oraz IHS Jane’s Defence Equipment & Technology Intelligence Center. Scharakteryzowano ich zawartość oraz narzędzia wyszukiwawcze. Część artykułu poświęcona jest Krajowemu Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO. Przedstawiono zasady funkcjonowania Centrum, sposoby gromadzenia i udostępniania oraz narzędzia elektroniczne do przetwarzania informacji naukowej (bazę danych publikacji NATO RTO).

2. CZOŁG - OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI / MAREK DĄBROWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę, jaką pełni czołg w wojskach lądowych. Przeanalizowane zostały kierunki rozwoju broni pancernej wykorzystujące szybki postęp nowych technologii. Szerzej omówiono rozwiązania mające wpływ na przeżywalność czołgu na współczesnym polu walki.

3. POLSKA PLATFORMA BOJOWA XXI WIEKU BAZĄ NOWEJ RODZINY POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH / MARIAN HOLOTA, BARTOSZ SRACHURA

Streszczenie: W artykule omówiono genezę podjęcia tematu polskiej platformy bojowej przez kadrę inżynierską Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono główną cechę wielozadaniowej platformy bojowej, wskazano podstawowe komponenty budowy. Zilustrowano przykłady zastosowań platformy do budowy pojazdów specjalnych. W podsumowaniu przedstawiono koszt cyklu życia wyrobu.

4. BADANIA MODELOWE CZOŁGU LEKKIEGO NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ / PIOTR RYBAK, WACŁAW BORKOWSKI, JÓZEF WYSOCKI, ZDZISŁAW HRYCIÓW, BOGUSŁAW MICHAŁOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych demonstratora czołgu lekkiego na bazie wielozadaniowej platformy bojowej „Anders”. Badania zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeanalizowano obciążenia dynamiczne działające na pojazd podczas jazdy oraz właściwości trakcyjne modelu czołgu z hydromechanicznym układem napędowym. W drugim etapie przeprowadzono badania właściwości trakcyjnych. Przedstawione rezultaty badań należy potraktować jako zrealizowane dla hipotetycznych warunków.

5. UKŁAD CHŁODZENIA WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY GĄSIENICOWEJ / ANDRZEJ SZAFRANIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie układu chłodzenia napędu podwozia pojazdu gąsienicowego. Opisano genezę tematu, najważniejsze elementy projektu i wyniki badań. Omówione rozwiązanie zostało zaprojektowane w OBRUM sp. z o.o.

6. BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ / PIOTR RYBAK, WACŁAW BORKOWSKI, JÓZEF WYSOCKI, ZDZISŁAW HRYCIÓW, BOGUSŁAW MICHAŁOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych demonstratora czołgu lekkiego na bazie wielozadaniowej platformy bojowej „Anders”. Badania zrealizowano w dwóch etapach i miały one charakter badań wstępnych. Pierwszy etap obejmował strzelanie z uzbrojenia głównego, w tym określenie poziomu obciążeń i stanu wytężenia struktury nośnej kadłuba czołgu. Drugi etap dotyczył badań drogowych w aspekcie oceny właściwości trakcyjnych i poziomu obciążeń dynamicznych członków załogi. Ze względu na obiekt badań przedstawione, wybrane, rezultaty mają charakter jakościowy.

7. BADANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH KADŁUBA POJAZDU GĄSIENICOWEGO / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wytrzymałościowych kadłuba demonstratora technologii lekkiego czołgu. Badania obejmowały strzelanie z uzbrojenia głównego (armaty). W trakcie testów rejestrowano naprężenia w wytypowanych miejscach kadłuba oraz parametry dynamiczne zawieszenia wyrobu.

8. POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH PRZEZ POJAZD GĄSIENICOWY / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule rozpatrzono możliwość pokonywania przeszkody wodnej przez pojazd gąsienicowy. Przeprowadzono analizę możliwości pokonywania przeszkody wodnej dla różnego ukompletowania pojazdu: wariant A – podwozie z wieżą oraz wariant B – ukompletowanie bez wieży. Analizę przeprowadzono dla obu wariantów, biorąc pod uwagę pokonywanie przeszkody wodnej po dnie oraz możliwość pływania. Problem rozpatrywano pod kątem wpływu własności gabarytowo-masowych na zachowanie się pojazdu w nurcie rzeki.

9. MODELOWANIE ZJAWISK DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO NA PRZYKŁADZIE PODWOZIA PT-91 / SŁAWOMIR KCIUK, GABRIEL MURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem modelowania dynamiki pojazdów gąsienicowych w oparciu o metodę układów wieloczłonowych. Przedstawiono założenia przyjęte w procesie modelowania oraz wyznaczono charakterystyki sprężysto – tłumiące elementów układu zawieszenia. W artykule zostały przedstawione parametry inercyjne i geometryczne pojazdu, na podstawie, których opracowano model numeryczny w środowisku LMS Virtual.Lab. Przedstawiono również wyniki symulacji numerycznych w postaci przebiegów przemieszczeń charakterystycznych punktów kadłuba oraz przemieszczeń osi kół w przyjętym układzie odniesienia. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych potwierdziły słuszność założeń przyjętych w procesie modelowania, otrzymano bowiem zadowalającą zgodność wizualną z wynikami badań doświadczalnych. Opracowane modele posłużą do optymalizacji charakterystyk zawieszenia pojazdu.

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA WYBUCHU NA KOŁOWE POJAZDY SPECJALNE I ICH ZAŁOGI / EDYTA KRZYSTAŁA, ARKADIUSZ MĘŻYK, SŁAWOMIR KCIUK

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na konstrukcje kołowych pojazdów wojskowych. Przedstawiono wymagania stawiane współczesnym pojazdom opancerzonym, dokonano analizy uszkodzeń pojazdów na skutek wybuchu min lądowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), ponadto scharakteryzowano mechanizmy powodujące te uszkodzenia a w szczególności urazy załogi. Przedstawiono również metodykę badań oraz przykładowe wyniki poligonowych badań doświadczalnych, a następnie sformułowano wnioski do przeprowadzenia dalszych badań eksperymentalno-numerycznych.

11. SYMULATOR DO NAUKI OBSŁUGI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MASZYN BUDOWLANYCH / MAREK Ł. GRABANIA, ANTONI KURZEJA

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na konstrukcje kołowych pojazdów wojskowych. Przedstawiono wymagania stawiane współczesnym pojazdom opancerzonym, dokonano analizy uszkodzeń pojazdów na skutek wybuchu min lądowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), ponadto scharakteryzowano mechanizmy powodujące te uszkodzenia a w szczególności urazy załogi. Przedstawiono również metodykę badań oraz przykładowe wyniki poligonowych badań doświadczalnych, a następnie sformułowano wnioski do przeprowadzenia dalszych badań eksperymentalno-numerycznych.