NR 2, 2010

NR 2, 2010

1. ROLA I MIEJSCE SPÓŁEK POSIADAJĄCYCH STATUS CENTRÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ / TOMASZ KURCZEK

Streszczenie: W artykule omówiono na przykładzie OBRUM sp. z o.o. jako spółki Grupy Bumar podstawy prawne funkcjonowania centrów badawczo-rozwojowych, jak również ograniczenia oraz korzyści płynące z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Główną uwagę poświęcono roli, jaką mają spełniać centra badawczo-rozwojowe w przestrzeni gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań stojących przed Spółką OBRUM po włączeniu w struktury kapitałowe Grupy Bumar.

2. URZĄDZENIA FIRMY DIGA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MAGISTRALĄ CAN / SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł omawia zaprojektowane i oferowane przez firmę DIGA urządzenie z interfejsem CAN, w tym konwertery różnego typu. Opisuje ich budowę, krótką charakterystykę techniczną, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania urządzeń w sieci CAN. Przedstawiono również prowadzone prace rozwojowe nad nowymi wyrobami.

3. FINANSOWANIE BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI Z BUDŻETU PAŃSTWA (DZIAŁ NAUKA) / KRZYSZTOF ŁABA

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione i krótko omówione podstawowe strumienie finansowania badań i prac rozwojowych z działu budżetowego Nauka, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów na badania i rozwój z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Omówiono podstawy „Programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz przemysłowego potencjału obronnego” i nakłady poniesione na jego realizację. Przedstawiono również podstawowe zmiany, które zostaną wprowadzone znowelizowaną ustawą

4. PROBLEMY WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM / ARKADIUSZ MĘŻYK

Streszczenie: W pracy omówiono podstawowe problemy współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi oraz jednostkami przemysłowymi. Zaprezentowano stosowane w OBRUM formy wspólnej działalności naukowo-badawczej i omówiono rolę Centrum Badawczo-Rozwojowego w transferze technologii. Jako szczególnie efektywną formę wspólnej działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej wskazano tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych.

5. ZADANIA ORGANIZACJI DS. BADAŃ I TECHNOLOGII TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (NATO RTO) / MAREK KALBARCZYK, JERZY WALENTYNOWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono przesłanki powstania Organizacji ds. Badań i Technologii oraz historię jej tworzenia. Opisano strukturę i zakres działania tej organizacji. Na przykładzie panelu Technologie Stosowane Platform przedstawiono organizację panelu oraz jego zakres działania. Opisano aktualne obszary technologiczne analizowane przez grupy robocze panelu oraz kierunki działalności wynikające z nowych wymagań długoterminowych.

6. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO WOJSK LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / WALDEMAR KAWKA

Streszczenie: W artykule zaprezentowano zasadnicze kwestie dotyczące wykorzystania sprzętu inżynieryjnego w działaniach militarnych wojsk lądowych. Bazując na podziale działań militarnych na działania wojenne i działania inne niż wojenne, dokonano próby oceny narodowego stopnia utechnicznienia poczynań inżynieryjnych w otoczeniu aktualnie dokonywanych prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym.

7. WYRZUTNIE GRANATÓW DYMNYCH WIEŻY POJAZDU BOJOWEGO UZYSKANE METODĄ ZGRZEWANIA TARCIOWEGO / ROMAN BOGUCKI

Streszczenie: W opracowaniu przestawiono warunki zgrzewania tarciowego metodą FSW części wyrzutni granatów dymnych wieży HITFIST-30 mm pojazdu Rosomak. Na wykonanych modelach wyrzutni granatów przeprowadzono badania jakości uzyskanych połączeń według normy PN-EN ISO 16614-2. Wyniki badań własności mechanicznych, penetracyjnych i mikroskopowych, próbek pobranych z różnych obszarów zgrzewania, potwierdzają możliwość zastosowania technologii zgrzewania FSW dla tworzenia wysokiej jakości połączeń.