NR 2, 2004

NR 2, 2004

1. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY INICJATYWNEJ – PRZYSZŁE POLSKIE POLE WALKI* / HENRYK KNAPCZYK

Streszczenie:

2. MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie:

3. LEKKI ZDALNIE STEROWANY POJAZD – JAKO NOŚNIK WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO I UZBROJENIA / FRANCISZEK KUCZMARSKI, ANDRZEJ TYPIAK

Streszczenie: W referacie dokonano skrótowej oceny aktualnego stanu rozwoju bezzałogowych pojazdów lądowych (BPL). Określono główne problemy badawcze oraz przedstawiono koncepcję wykorzystania opracowanego w kraju pojazdu kołowego o dużej mobilności jako zdalnie sterowanego nośnika wyposażenia i uzbrojenia – wskazując jednocześnie, że może on ułatwić proces opracowania krajowych rozwiązań bezzałogowych pojazdów lądowych.

4. MODUŁOWY POJAZD LĄDOWY / WOJCIECH ZAJLER, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: Omówiono aktualne trendy w rozwoju pojazdów bojowych i dotychczasowe osiągnięcia OBRUM w dziedzinie wprowadzenia nowych technik do uzbrojenia. Przedstawiono propozycje daleko idącej modernizacji aktualnego uzbrojenia poprzez nowe konfiguracje modułowe pojazdów, ale przede wszystkim przez wprowadzenie nowej techniki napędu elektryczno-spalinowego/hybrydowego.

5. POLSKA WIZJA PRZYSZŁEGO POLA WALKI – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY / WALDEMAR SZULIK

Streszczenie: Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.

6. WIELOZADANIOWY LEKKI POJAZD GĄSIENICOWY WLPG / HENRYK KNAPCZYK, BARTOSZ DYBAŁ

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wymogi i oczekiwania, jakie stoją przed pojazdami bojowymi przyszłości. Na przykładzie Wielozadaniowego Lekkiego Pojazdu Gąsienicowego – nowego, niekonwencjonalnego pojazdu gąsienicowego – sposoby ich spełnienia. Omówiona została ogólna budowa pojazdu oraz porównanie założeń FCS z parametrami WLPG.

7. BEZZAŁOGOWE POJAZDY LĄDOWE – TRENDY ŚWIATOWE A MOŻLIWOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWEGO ZAPLECZA NAUKOWO-BADAWCZEGO I PRZEMYSŁU OBRONNEGO / SEBASTIAN CHWIEDORUK, MARIAN HOLOTA

Streszczenie: Artykuł opisuje wybrane wymagania i problemy przyszłego pola walki, a w konsekwencji tego niezbędne kierunki rozwoju krajowej i światowej techniki wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwórczych polskiego zaplecza naukowo-technicznego i przemysłu obronnego w zakresie budowy bezzałogowych pojazdów lądowych. Przedstawiono wybrane przykłady istniejących rozwiązań pojazdów.

8. PLATFORMY BOJOWE / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie: W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.

9. INFORMATYZACJA POLA WALKI / ROMAN DUFRÊNE, JANUSZ PIELA

Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia walki oraz nowe możliwości techniczne i technologiczne stworzyły potrzebę rozważenia możliwości poprawienia efektywności działania sił zbrojnych poprzez uzyskanie przewagi informacyjnej.

10. PROGRAMOWALNA RADIOSTACJA R3505 / ZBIGNIEW FURMAN

Współczesne pole walki, szczególnie w działaniach antyterrorystycznych wymaga współdziałania wielu sił wojskowych: wojsk lądowych, lotnictwa, marynarki wojennej, a także cywilnych: policji, straży pożarnej, służb ratowniczych. Aby współdziałania te były efektywne potrzebna jest niezawodna łączność radiowa. Każda ze służb wykorzystuje własne środki łączności pracujące na różnych częstotliwościach, z różnymi modulacjami i z różnymi systemami transmisji danych. W celu przeprowadzenia wspólnej operacji konieczne jest posiadanie wielu środków łączności radiowej umożliwiających łączność między różnymi służbami. Pojawiła się, zatem potrzeba wspólnego środka łączności mogącego realizować dowolny rodzaj łączności radiowej. Dotychczas stosowane środki łączności radiowej realizowały różne rodzaje łączności za pomocą dedykowanych układów elektronicznych. Możliwe było opracowanie radia, które pracowałoby w różnych standardach poprzez zawarcie w jednym urządzeniu szeregu układów elektronicznych. Takie rozwiązanie powoduje bardzo dużą rozbudowę urządzenia, radiostacja byłaby bardzo duża i bardzo droga. Rozwój elektroniki a szczególnie techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwił opracowanie radiostacji, w której większość procesów obróbki sygnału radiowego realizowana jest przez oprogramowanie zainstalowane w procesorach sygnałowych DSP. W takiej radiostacji pozostają jedynie układy radiowe wejściowe i wyjściowe – odbiorcze i nadawcze, wspólne dla różnego rodzaju modulacji. Układy te determinują zakres częstotliwości pracy radiostacji, jej moc i czułość, nie ograniczają rodzaju modulacji, ta jest zdefiniowana w oprogramowaniu. Oprogramowanie może zawierać modulacje radiowe FM i AM, modulacje cyfrowe, kodeki mowy, vokodery mowy, oprogramowanie szyfrujące, oprogramowanie umożliwiające dostęp do sieci jako klienta lub serwer oraz inne możliwości związane szczególnie z transmisją danych.

11. UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZA XXI WIEKU / KAROL WILK

Streszczenie: Wystąpienie nawiązuje do I Konferencji nt. Polska Wizja Przyszłego Pola Walki uściślając obszar rozwiązań do uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest także informacją o podjętych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie działaniach w tej dziedzinie.

12. PROGRAM MODERNIZACJI KARABINU SZTURMOWEGO BERYL WZ. 96 KAL.5.56 MM W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ MISJI WOJSKOWYCH W AFGANISTANIE I IRAKU / PAWEŁ MADEJ

Streszczenie:

13. ALGORYTM PROJEKTOWANIA ROZMYTYCH SYSTEMÓW EKSPERCKICH TYPU MAMDANI – ZADEH OCENIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA BOJOWEGO / MIROSŁAW ADAMSKI, NORBERT GRZESIK

Coraz szersze zainteresowanie i zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wielu dziedzinach nauki i techniki, skłoniło autorów do podjęcia próby przedstawienia algorytmu projektowania nieadaptacyjnych sterowników rozmytych oceniających efektywność wykonania zadania bojowego, np. dla bojowych wozów piechoty, z wykorzystaniem programu MATLAB. Przestawiono krok po kroku, projekt sterownika rozmytego, czyli proces definiowania funkcjonalnych i operacyjnych charakterystyk niezbędnych przy ocenie efektywności wykonania zadania bojowego, określenie funkcji przynależności oraz granic zbiorów rozmytych, określenie reguł wnioskowania oraz jednoczesną inferencję wszystkich reguł wnioskowania przy użyciu wartości sygnałów wejściowych, jak również wyostrzenie, czyli defuzyfikację w celu uzyskania konkretnej wartości sygnału wyjściowego (w tym przypadku efektywność wykonania zadania bojowego). Przedstawiony projekt jest integralną częścią opracowywanej przez autorów większej pracy badawczej. Ma ona dowieść, że przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości i jakości informacji, projekt ten mógłby być praktycznie wykorzystany.

14. PT-91M. CO TY NA TO POLSKA ARMIO? / KAROL CHODKIEWICZ

Streszczenie: