NR 2, 2002

NR 2, 2002

1. AMORTYZACJA CIERNA PODWOZIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO Z HYDRAULICZNĄ BLOKADĄ ZAWIESZENIA / ANDRZEJ SKOŁOZDRA

Streszczenie: W artykule omówiono amortyzację zawieszenia szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych (SPG) z możliwością blokady w dowolnym położeniu. Przeznaczeniem systemu jest współpraca z indywidualnym zawieszeniem na wałkach skrętnych. Zastosowanie amortyzatorów ciernych pozwala spełnić szereg dodatkowych wymagań regulowanej sztywności i blokady podwozi środków ogniowych oraz inżynieryjno-technicznych urządzeń roboczych.

2. PODWOZIE GĄSIENICOWE W WYROBACH SPECJALNYCH / LECH BOROWIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono specjalne podwozie gąsienicowe zaprojektowane w OBRUM oraz przykłady jego zastosowań w wyrobach specjalnych wykonanych w OBRUM.

3. WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA PRZEŁOŻEŃ SKRZYŃ PRZEKŁADNIOWYCH W CZOŁGACH RODZINY T-72 / JACEK BEHRENDT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego wyznaczenia współczynników wykorzystania poszczególnych przełożeń skrzyń przekładniowych w czołgach T-72 i pochodnych. Przedstawiono wyniki badań oraz wpływ otrzymanych wartości na tzw. zastępczą liczbę cykli zmian obciążenia.

4. PODWOZIE GĄSIENICOWE DLA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW ARTYLERYJSKICH I RAKIETOWYCH / MARIAN HOLOTA, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Rozwój i modernizacja środków bojowych pociąga za sobą konieczność nowych opracowań bądź modyfikacji istniejących nośników uzbrojenia, których parametry techniczno-taktyczne umożliwią spełnienie osiągów założonych dla danego środka bojowego. Na przykładzie podwozia PWU-148 przedstawiono zakres modyfikacji kadłuba i wyposażenia dla uzyskania uniwersalnego nośnika przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i rakietowych.

5. ANALIZA WARIANTÓW SMAROWANIA UKŁADU OBROTU ANTENY RADAROWEJ / JACEK SPAŁEK, ZBIGNIEW RACZYŃSKI, STANISŁAW MASŁY

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zagadnienie smarowania mechanizmu obrotu anteny radarowej. Dla przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu obrotu przeanalizowano smarowanie zazębienia oraz łożyska wieńcowego olejem oraz smarowania smarem plastycznym. Wykazano celowość przyjęcia koncepcji smarowania olejem w układzie zamkniętym.

6. MASZYNA INŻYNIERYJNO – DROGOWA MID / ELŻBIETA KIKLAISZ, TOMASZ ŻUK

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię powstania w OBRUM maszyny inżynieryjno – drogowej MID od opracowania koncepcji, projektu wstępnego i technicznego budowy i badań kwalifikacyjnych prototypu do produkcji seryjnej. Zaprezentowano tendencje rozwojowe i kierunki modyfikacji MID dla zwiększenia zbioru zadań realizowanych na współczesnym polu walki i w strefach klęsk żywiołowych.

7. OCENA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA REALIZACJI INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA POLA WALKI PRZY POMOCY MASZYNY INŻYNIERYJNO DROGOWEJ MID ORAZ JEJ ODPOWIEDNIKÓW Z INNYCH ARMII / ELŻBIETA KIKLAISZ, DARIUSZ TYBINKOWSKI

Streszczenie: W artykule podano ocenę porównawczą maszyny inżynieryjno-drogowej MID i jej odpowiedników przyjmując za kryterium oceny stan wyposażenia inżynieryjnego oraz ilość i rodzaj prac możliwych do wykonania na współczesnym polu walki.

8. MODERNIZACJA UKŁADU STERUJĄCO – DIAGNOSTYCZNEGO POJAZDU MID / JERZY JURA, NORBERT RAWICKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt modernizacji maszyny inżynieryjno-drogowej MID, polegającej na zmianie koncepcji sterowania hydraulicznego, sterowania elektrycznego oraz na wprowadzeniu elementów diagnostyki układu. Koncepcja została wprowadzona do dokumentacji konstrukcyjnej i przebadana w Ośrodku, potwierdzając przyjęte założenia.

9. ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH / JERZY NAWROCKI

Streszczenie: Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego powinien uruchamiać się w określonym czasie w temperaturze ujemnej -400C. Dla spełnienia tego warunku w przypadku wysokoprężnych silników spalinowych należy na etapie projektowania sprzętu z zastosowaniem ww. silników zastosować dodatkowe systemy rozruchowe.

10. AUTOMAT DO ŁADOWANIA MOŹDZIERZA / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono automat do ładowania typowego moździerza, ładowanego od wylotu lufy. Automat zaprojektowano w postaci modułu dostawianego, nie wymagającego zasadniczych zmian w dotychczasowej konstrukcji moździerza. Automat może być wykonany w wersji mobilnej na podwoziu kołowym albo gąsienicowym, ewentualnie jako stacjonarny.

11. OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE / ALICJA ZIELIŃSKA, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania w 2D oraz 3D, a także krótką charakterystykę oprogramowania do wspomagania projektowania oferowanego na naszym rynku. Oprogramowanie przedstawiono pod kątem przyszłych wyborów i opracowania koncepcji zakupów oprogramowania do projektowania ze względu na przyjęte wymagania. Dokonano analizy cech oprogramowania pod kątem skrócenia czasu przygotowania dokumentacji, a tym samym czasu realizacji projektu.

12. ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych rozwiązań w projekcie konstrukcji wysięgnika żurawia TD50H w oparciu o parametry i wymagania techniczne. Weryfikacji poddano konstrukcję nośną członów wysięgnika pod kątem spełnienia wymagań technicznych. Obliczenia przeprowadzono dla układu obciążeń przyjętego na podstawie tabeli udźwigu.

13. UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA STOSOWANEGO DO ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH / ANDRZEJ JANICZEK, STANISŁAW MASŁY

Streszczenie: W artykule przedstawiono układy centralnego smarowania zastosowane do smarowania smarem plastycznym bieżni oraz smarowania olejem uzębienia łożyska wieńcowego mechanizmu obrotu jednostki antenowej. Scharakteryzowano pojęcia elementarne dotyczące smarowania oraz przedstawiono smarownice automatyczne zastosowane w prototypie mechanizmu napędowego anteny radarowej typu JAT-122.

14. BADANIA TARCIA W POŁĄCZENIACH SWORZNIOWYCH / ALEKSANDER KOWAL, JACEK SPAŁEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę procesu zużycia frettingowego występującego w styku tarciowym elementów typu sworzeń-piasta podlegających wymuszonym siłowo, nieznacznym przemieszczeniom względnym. Zaprezentowano przykładowe zniszczenia powierzchniowe. Przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych związanych z oporami ruchu w połączeniach sworzniowych. Badania przeprowadzono na pulsatorze hydraulicznym przy zastosowaniu specjalnej głowicy badawczej z ośmioma złączami sworzniowymi.

15. UNIWERSALNY INTERFEJS POMIAROWY Z PROTOKOŁEM CANOPEN / JACEK BARCIK, SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję interfejsu zaprojektowanego, wykonanego i testowanego w OBRUM. Omówiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis interfejsu poprzedzony opisem magistrali CAN oraz protokołu CANOpen. Opisano także przyjęte metody projektowania oraz wykorzystywane oprogramowanie.

16. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY / TADEUSZ MARTYNIAK, PIOTR ŚWISZCZ

Streszczenie: W artykule omówiono możliwości podłączeń różnych przetworników do uniwersalnego zestawu pomiarowego oraz pomiaru odchylenia osi urządzeń wirujących

17. KONSTRUKCJA, POMIARY I ODBIÓR JARZM PRECYZYJNYCH PRZEKŁADNI PLANETARNYCH / JERZY WIERZBICKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie ustalania odchyłki promieniowej i kątowej położenia osi kół obiegowych w precyzyjnych przekładniach planetarnych. Zaproponowano wzory obliczeniowe odchyłki kątowej i zastosowanie w nich znormalizowanych odchyłek położenia.

18. ZAGADNIENIA PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI / TOMASZ ŻUK

Streszczenie: Poniższy artykuł stanowi część pracy magisterskiej [17] poświęconej modelowaniu elastycznych systemów produkcyjnych. Zasygnalizowano w nim wybrane zagadnienia związane z tematyką harmonogramowania produkcji. Opisano krótko zagadnienia kolejkowe i decyzyjne, znaczenie symulacji i sposoby jej realizacji oraz wpływ parametrów symulacji na wynik końcowy. Przedstawiono znaczenie awaryjności i sposoby jej uwzględniania w symulacji oraz zagadnienia związane z systemem transportowym.