NR 1, 2019

NR 1, 2019

SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4 CZĘŚĆ 1. KABINA KIEROWCY PIOTR WOCKA, ŁUKASZ BURY

Streszczenie. W artykule omówiono dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalności obiektu rzeczywistego.

KONCEPCJA KONTENEROWEGO KOMPLEKSU SZKOLENIOWEGO, ANTONI KURZEJA, MONIKA KURPAS, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. Artykuł omawia opracowaną w OBRUM sp. z o.o. koncepcję nowoczesnego kontenerowego kompleksu szkoleniowego (zwanego dalej KOKOS) przeznaczonego do treningu sił specjalnych i służb mundurowych – specjalnych organów milicji, straży granicznej, straży pożarnej. Do budowy infrastruktury ćwiczeniowej wykorzystano standardowe kontenery ISO, co umożliwia zmienną konfigurację pomieszczeń. Kompleks szkoleniowy zestawiony z modułów funkcyjnych jest demontowalny i może być przewożony po drogach publicznych dostępnymi środkami transportu przewidzianymi do transportu kontenerów. W artykule przedstawiono kilka wariantów ukompletowania kompleksu. Odniesiono się do uniwersalności rozwiązań, a także do podatności modernizacyjnej.

METODY LOKALIZACJI MAŁYCH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH, ŁUKASZ SOBCZAK, ŁUKASZ BIJOK

Streszczenie: Estymacja swojej pozycji przez pojazdy bezzałogowe jest kluczowa dla pomyślnego przeprowadzania misji rozpoznawczych, zaopatrzeniowych czy ratunkowych w trybie autonomicznym. Wyznaczanie celów i punktów kontrolnych misji pozwala operatorowi platformy, ale również algorytmom decyzyjnym, na podejmowanie odpowiednich działań. W artykule przedstawiono popularne metody lokalizacji wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z niedostępnym sygnałem nawigacji GNSS. Potencjał wykorzystania takich technologii, jak UWB, US, INS czy algorytmów SLAM opartych o odczyty z LiDAR-ów lub kamer został omówiony w kontekście małych platform lądowych, które potrafią wykonywać określone zadania w sposób zautomatyzowany. Artykuł omawia również rozwiązania opisywane szczegółowo w cytowanej literaturze związane z tematem fuzji danych z sensorów różnego typu, która zapewnia większą dokładność i niezawodność uzyskiwanych odczytów.

WYKORZYSTANIE ZWINNYCH METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ZASTOSOWANIACH NIEINFORMATYCZNYCH, KRZYSZTOF BAŃCZYK, GRZEGORZ ĆWIKŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę dostępnych materiałów poświęconych wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania projektami w realizacji projektów z zakresu tematycznego wybiegającego poza dziedzinę projektów informatycznych, zwracając szczególną uwagę na niskoseryjną produkcję maszyn i urządzeń. Przedstawiono definicję metod zwinnego wytwarzania oraz zasady ich działania i implementacji na przykładzie najpopularniejszej metodyki SCRUM. Zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac dotyczących zagadnienia, streszczając wykorzystanie metodyki oraz przedstawiając podsumowanie wyników poszczególnych badań. Opracowano podsumowanie wyników dostępnych materiałów oraz wskazano obszary dalszych badań.

BADANIA EKSPERYMENTALNE DEKOMPRESJI BUTLI Z ACETYLENEM, GRZEGORZ MOTRYCZ, PIOTR STRYJEK, DANIEL JASZCZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania szybkiej kamery pomiarowej w badaniach eksperymentalnych dekompresji butli z acetylenem w środowisku pożarowym. W badaniach wykorzystano optyczną technikę pomiarową. Jednym z głównych celów eksperymentu było obliczenie energii, jaką posiadają odłamki eksplodującej butli podczas pożaru doprowadzającego do eksplozji. Dodatkowo, za pomocą zaproponowanego rozwiązania starano się przedstawić zalety, jak i trudności wynikające z użycia sprzętu pomiarowego w planowanym eksperymencie. Na tej podstawie opracowano i zweryfikowano metodykę badawczą. Wyznaczono wartości strefy bezpieczeństwa dla zespołu badawczego, określono sposób i zasady odłamkowania tego typu butli stalowych.