NR 1, 2018

NR 1, 2018

BADANIA BALISTYCZNE DEMONSTRATORÓW OPANCERZENIA DODATKOWEGO, BARTŁOMIEJ PŁONKA, KRZYSZTOF REMSAK, MAREK RAJDA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę i badania kuloodporności pancerzy dodatkowych. Pancerze zaprojektowano i wykonano wspólnie przez Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML) i firmę LUBAWA S.A. Pancerze dodatkowe zbudowane były z materiałów wielowarstwowych zawierających ceramikę specjalną i metale lekkie. Zaprezentowano sposób tworzenia demonstratorów pancerzy dodatkowych dla pancerza podstawowego ze stali pancernej Armstal grubości 6 mm, 8 mm i 10 mm. Zamieszczono opis i możliwości zastosowania demonstratora obiektu zaprojektowanego i wykonanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Demonstratory pancerzy, jak i obiektu zostały tak zaplanowane, aby można było prowadzić badania zgodnie z normą STANAG 4569 i AEP 55. Przeprowadzone badania ostrzałem demonstratorów pancerzy wykazały spełnienie warunków normy dla 8 z 9 badanych. Uzyskane wyniki badań potwierdziły przydatność demonstratora obiektu do prowadzenia testów w szerokim zakresie zgodnie z normą.

WPŁYW ROZMIESZCZENIA UKŁADU NAPĘDOWEGO NA KONFIGURACJE BOJOWYCH WOZÓW GĄSIENICOWYCH, PIOTR WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę umiejscowienia układu napędowego i wpływ jego doboru na konstrukcje i konfigurację bojowych wozów gąsienicowych. Konfiguracje układów napędowych ze względu na gabaryty i masę wywierają decydujący wpływ na podstawowe elementy wozów bojowych, między innymi w zakresie ochrony załogi, uzbrojenia oraz mobilności.

MODERNIZACJE MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ, MAREK Ł. GRABANIA, PAWEŁ STĘPIEŃ

Streszczenie: W artykule przedstawiono wykonane w OBRUM sp. z o.o. odmiany modernizacyjne maszyny inżynieryjno-drogowej (MID) eksploatowanej przez wojska inżynieryjne. Omówiono wykonaną w ramach kontraktu malezyjskiego maszynę na zespołach czołgu MBT PT-91 M oraz zakres adaptacji maszyny dla potrzeb misji pokojowych. Opisano zrealizowane w Ośrodku modernizacje układu sterowania maszyny oraz bieżące modyfikacje eksploatowanych maszyn, wynikające z długiego okresu eksploatacji i wymogu podniesienia stopnia nowoczesności podzespołów.

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI OBRUM SP. Z O.O., PAULINA HARAF

Streszczenie. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) posiada zdefiniowany system ochrony pracowników przed dyskryminacją i złym traktowaniem, szczegółowo opisany w obowiązującej Procedurze Antymobbingowej. W roku 2016 PGZ rekomendowała spółkom córkom, wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej, wdrożenie najważniejszych dokumentów z obszaru etyki, w tym przede wszystkim Kodeksu Etyki oraz Procedur - Antymobbingowej i Antykorupcyjnej. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., wchodzący w skład Grupy, opracował zestaw wewnętrznych dokumentów ustanawiających wysokie standardy i zasady postępowania dotyczące szeroko rozumianej etyki w stosunkach międzyludzkich. W artykule przedstawiono kwestie dotyczące etyki, mobbingu i korupcji na podstawie obowiązujących w OBRUM sp. z o.o. procedur zawartych w przyjętych do stosowania dokumentach. Omówiona została także rola i zadania powołanej w Ośrodku Komisji ds. Etyki.