NR 1, 2016

NR 1, 2016

1. LIST PREZESA ZARZĄDU OBRUM SP. Z O.O.

Prosimy o zapoznanie się z listem Prezesa Zarządu OBRUM sp. z o.o. Pana Adama Janika

2. USTANOWIENIE PROJEKTU, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule omówiono dwa elementy z początkowego obszaru zarządzania projektem – ustanowienia projektu, mające istotny wpływ na jego przebieg i realizację : wybór kierownika projektu oraz struktury zarządzania projektem. Przedstawiono możliwe warianty i ich cechy charakterystyczne. W podsumowaniu odniesiono się do specyfiki projektowej w OBRUM sp. z o.o. wymagającej indywidualnego podejścia do każdego projektu.

3. KRYTERIA I ZASADY PROJEKTOWANIA WSPÓŁCZESNYCH POJAZDÓW BOJOWYCH Z UZBROJENIEM WIELOKALIBROWYM. CZĘŚĆ 1, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS

Streszczenie. W artykule wskazano na sposoby pozyskania sprzętu pancernego w oparciu o obowiązujące decyzje MON. Rozwinięto opis sposobu pozyskania nowego sprzętu w oparciu o prace B+R, definiując ogólne części składowe Studium Wykonalności, kryteria parametryczne, zakres niezbędnych analiz i prac wstępnych dla przyjęcia ogólnego układu konstrukcyjnego realizowanego projektu koncepcyjnego. W szczególności odniesiono się do analiz parametrycznych, stosując jako kryterium oceny spełnienie oczekiwań przyszłego użytkownika i wpływu rozwiązania na ogólny układ konstrukcyjny.

4. HYDROPNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE POJAZDU GĄSIENICOWEGO Z AMORTYZACJĄ CIERNĄ, STANISŁAW TOMASZEWSKI, PIOTR WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcje hydropneumatycznego zawieszenia pojazdu gąsienicowego opartego o zespół cylindra hydropneumatycznego i amortyzatora ciernego zintegrowanego z piastą wahacza. Omówiono przeznaczenie, konfigurację, budowę pojedynczego zespołu zawieszenia oraz kinematykę i koncepcję budowy układu zawieszenia pojazdu gąsienicowego.

5. PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH MASZYN ROBOCZYCH, MACIEJ KWAŚNY, JACEK SPAŁEK

Streszczenie. W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań. Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.

6. ELEKTRONICZNE UKŁADY STEROWANIA SILNIKAMI SPALINOWYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA FUNKCJI SPECJALNYCH W POJAZDACH WOJSKOWYCH, PIOTR STRYJEK, TOMASZ NIKISZ, KRZYSZTOF SYKULSKI, MICHAŁ SOWA

Streszczenie. Nowoczesne układy sterowania pracą silników spalinowych dają bardzo szerokie możliwości kształtowania ich charakterystyk. Dodatkowe funkcje specjalne pozwalają na zwiększenie możliwości taktycznych pojazdu, szczególnie w warunkach ekstremalnych. Pozwalają także na ułatwienie i usprawnienie diagnostyki silnika i zespołu napędowego. Systemy takie powinny być jednak odporne na działanie coraz bardziej zaawansowanej broni, wykorzystującej na przykład impuls elektromagnetyczny do niszczenia podzespołów elektroniki pojazdów przeciwnika.

7. ZASTOSOWANIE METOD MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO I SYMULACJI DO WERYFIKACJI SYSTEMU MONTAŻU DODATKOWEGO OPANCERZENIA, ANDRZEJ MORKA, SEBASTIAN STANISŁAWEK, TADEUSZ NIEZGODA, DARIUSZ RUDNIK

Streszczenie. Artykuł omawia zagadnienie weryfikacji systemu montażu dodatkowego opancerzenia z zastosowaniem metod modelowania komputerowego i symulacji. Dla realizacji tego celu opracowano modele numeryczne istotnych elementów konstrukcji systemu mocowania oraz panelu i reprezentatywnej części płyty kadłuba. Dokonano selekcji odpowiednich modeli konstytutywnych wykorzystywanych materiałów oraz doboru właściwych parametrów materiałowych. Badane panele poddano obciążeniom normatywnym wg Normy Obronnej NO-06-A 103/2005 dla grupy N11 oraz uderzeniu pocisku AP 14,5x114 mm B32 zgodnie z wytycznymi zawartymi w STANAG 4569. Rezultaty uzyskane na drodze analiz numerycznych w szczególności rozpatrywano pod względem możliwości wystąpienia trwałych odkształceń plastycznych w elementach systemu mocowania opancerzenia dodatkowego. Stwierdzono, że w badanych przypadkach uderzenie pocisku powoduje powstanie trwałych (plastycznych) odkształceń w elementach mocowania (tulejki, spoiny spawu), ale ilościowo są one dalekie od wartości niszczących. W śrubach, podkładkach oraz dla połączeń gwintowych nie zidentyfikowano niepokojących wartości naprężenia i odkształceń. Jedyną sytuacją wymagającą uwagi są trwałe odkształcenia w obszarze zagniecenia nitonakrętek zaobserwowane dla obciążeń udarem jednokrotnym i wielokrotnym. Analiza wariantów uderzenia pocisku AP 14,5 centralnie w osi śruby układu mocowania wykazuje brak zdolności ochronnej w tym obszarze. Pocisk perforuje elementy systemu mocowania bez istotnego oporu tracąc nieznaczną część swojej energii, tym samym stanowi nadal zagrożenie dla perforacji kadłuba.

8. PROBLEMY TRANSPORTU LOTNICZEGO MOSTU MS-40, ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości transportu lotniczego elementów wielkogabarytowych. Scharakteryzowano wymagania stawiane przewożonym ładunkom oraz środkom transportowym. Szczegółowiej omówiono uwarunkowania transportu zespołów mostu MS-40 samolotem transportowym typu C-130 Hercules.

9. UKŁAD HOLOWANIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO, MACIEJ KOCHEL, KRZYSZTOF SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązanie dodatkowego układu holowniczego przeznaczonego dla lekkiego pojazdu gąsienicowego. Odniesiono się do zasady holowania pojazdów w ruchu drogowym i pojazdów specjalnych, w tym gąsienicowych. Przedstawiona została konstrukcja układu holowania, jego zabudowa na pojeździe oraz obliczenia wytrzymałościowe.

10. ZMODERNIZOWANY SYSTEM STEROWANIA UKŁADEM WENTYLACJI, BENJAMIN ANTONCZYK, LESZEK NOWAK

Streszczenie. W artykule opisano opracowany – zmodernizowany system sterowania układem wentylacji w wyrobie JBR-15M. Przedstawiono stan dotychczasowy układu z opisanymi wadami. Na schematach blokowych pokazano proponowane wersje rozwiązań. W podsumowaniu – wnioskach odniesiono się do uzyskanych efektów nowego rozwiązania.