NR 1, 2015

NR 1, 2015

2. NUMERYCZNE BADANIE ODPOWIEDZI KADŁUBA POJAZDU SPECJALNEGO NA OBCIĄŻENIE UDAROWE NA PRZYKŁADZIE SAMOBIEŻNEJ ARMATOHAUBICY KRAB / WIESŁAW BARNAT

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych odpowiedzi kadłuba armatohaubicy na strzał armatni w różnych położeniach armaty w stosunku do kadłuba. Rozpatrzono kilka strzałów dla różnych kątów podniesienia lufy, w tym dla najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia wytrzymało ci konstrukcji. Analizę numeryczną przeprowadzono metod wykorzystywaną do obliczeń zjawisk szybkozmiennych-explicite. Za główne kryterium oceny odpowiedzi kadłuba przyjęto wytężenie materiału.

4. KONWERSJA CZOŁGU T-72. NOWE OGNIWO W CYKLU ŻYCIA WYROBU / MONIKA KURPAS, MARIAN HOLOTA

Streszczenie. W artykule, na przykładzie czołgu T-72, zaprezentowano propozycję konwersji wycofywanego uzbrojenia do ponownego wykorzystania w różnych wersjach pojazdów inżynieryjnych. Przedstawione rozwiązania są przykładami możliwości budowy nowych pojazdów gąsienicowych różnego przeznaczenia zrealizowanych przy względnie niskich nakładach finansowych. Zaproponowana metodyka może być wykorzystana jako oferta handlowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) w postaci know-how (pakiet-/y modernizacyjne) lub dostaw gotowych pojazdów o różnym przeznaczeniu zwłaszcza do krajów eksploatujących czołgi T-72.

6. MODUŁOWE UKŁADY NAPĘDOWE / BARTOSZ STACHURA

Streszczenie. W artykule opisano wybrane współczesne układy napędowe przeznaczone głównie do zastosowań w technice wojskowej. Omówiono najważniejsze cechy układów typu power-pack oraz ich budowę. Na bazie wybranych przykładów polskich aplikacji zostały zestawione najważniejsze parametry techniczne. Ponadto w tabelach podano znane przykłady wdrożonych zastosowań modułowych układów napędowych w pojazdach lądowych: bojowych wozach piechoty oraz czołgach.

8. KONCEPCJA NOWEGO MOSTU SZTURMOWEGO / JANUSZ ŚLIWIŃSKI, ZBIGNIEW KAMYK, WACŁAW MALEJ, JANUSZ ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule opisano konstrukcję współczesnych mostów szturmowych wykorzystywanych w działaniach bojowych do pokonywania rowów przeciwpancernych i innych tego typu przeszkód terenowych. Przedstawiono przydatność tych mostów w działaniach bojowych, na przykładzie działa wojsk USA w rejonie Zatoki Perskiej. Przedstawiono równie możliwości zastosowania kompozytów węglowych w konstrukcji przęseł mostowych wykonanych ze stopów aluminium. Zamieszczono koncepcję nowego mostu szturmowego umożliwiającego szybkie pokonywanie rowów przeciwpancernych.

10. BADANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PRZĘSŁA MOSTU MS-40 / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wytrzymałościowych przęsła mostu MS-40. Badania obejmowały statyczne obciążanie przęsła, zgodnie z wymaganiami normy dla modelu klasy MLC 70(T) – pojazdy gąsienicowe – i MLC 110(W) – pojazdy kołowe. W trakcie testów rejestrowano naprężenia w wytypowanych miejscach przęsła głównego i pomocniczego mostu.

12. BADANIE STATECZNOŚCI MOSTÓW NOŻYCOWYCH / ZBIGNIEW KAMYK, WACŁAW MALEJ, CEZARY ŚLIWIŃSKI, MARCIN DUSZAK, JANUSZ ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono podział funkcjonalny mostów wojskowych ze względu na ich wykorzystanie w różnych fazach działań bojowych. Przeanalizowano fazy procesu ustawiania przęsła na przeszkodzie pod kątem zachowania stateczności wzdłużnej i poprzecznej. Opisano sposób wyznaczenia zapasu stateczności wzdłużnej oraz wartości dodatkowego momentu wywracającego przęsła mostu MG-20 wynikającego z bezwładności układów podczas awaryjnego zatrzymania przęsła w trakcie jego rozkładania. Opisano równie sposób sprawdzenia stateczności poprzecznej i wzdłużnej mostu MS-20 przy oddziaływaniu wiatru na przęsło w położeniu pionowym. Analizy wykazały właściwą stateczność przęseł MS-20 i MG-20.

14. SYSTEM SYMULACJI POLA WALKI GIEWONT / JANUSZ ZEMBACZYŃSKI

Streszczenie. System Symulacji Pola Walki GIEWONT to nowoczesne narzędzie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia na wszystkich szczeblach w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych, a także w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Tworzące go moduły pozwalaj na prowadzenie indywidualnego treningu strzeleckiego, ćwiczenia taktyczne plutonu, kompanii i batalionu, a także prowadzenie symulowanych potyczek w terenie zabudowanym. W artykule omówiono najważniejsze parametry taktyczno-techniczne systemu i zakres jego możliwości.