NR 1, 2012

NR 1, 2012

1. ZDALNIE STEROWANY SYSTEM WIEŻOWY / MARIAN HOLOTA, BARTOSZ STACHURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego z automatyczną armatą kalibru 20 – 50 mm możliwą dla realizacji przez polski przemysł obronny dla zabezpieczenia potrzeb kontyngentów stabilizacyjnych SZ RP. Podano wstępne parametry techniczne oraz dokonano zestawień porównawczych z innymi rozwiązaniami tego rodzaju wdrażanymi w innych armiach świata. Ujęto zakres prac analitycznych i konstrukcyjnych przy opracowaniu koncepcji. Ustalono i przedstawiono krytyczne węzły konstrukcyjne i sposoby ograniczenia ryzyka fazy b+r dla wybranych fragmentów konstrukcji.

2. AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) CZ. I / MAREK DĄBROWSKI, ZBIGNIEW KOMAŃSKI

Streszczenie: W artykule omówiono Aktywny System Ochrony Pojazdów (ASOP), które są koncepcją zapewniającą obronę dla pojazdów opancerzonych w połączeniu z pancerzem pasywnym. System zwiększa stopień przeżywalności wyposażonej w niego platformy w przypadku ataku przeciwpancernego pocisku kierowanego (ppk), pocisku wystrzelonego z ręcznego granatnika przeciwpancernego (rpg), kumulacyjnego pocisku przeciwpancernego, pocisków artyleryjskich i moździerzowych ognia pośredniego czy kierowanych pocisków z platform powietrznych. Pancerz pojazdu powinien zapewniać ochronę przeciwko zagrożeniom, wobec których ASOP nie jest skuteczny. Zagrożenia te obejmują pociski broni strzeleckiej, szybkostrzelnych armat automatycznych, miny, ładunki EFP, improwizowane ładunki wybuchowe (IED), przeciwpancerne pociski podkalibrowe oraz odłamki. Koncepcja użycia ASOP zakłada połączenie zaawansowanych sensorów, układu przelicznika (procesora) systemu kierowania, opancerzenia oraz zaawansowanego uzbrojenia w zintegrowany system na chronionej platformie. ASOP składa się z czujników wykrywania, śledzenia, sygnalizacji i przeciwdziałania zagrożeniu w połączeniu z ochroną bierną pojazdu.

3. AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) CZ. II / MAREK DĄBROWSKI, ZBIGNIEW KOMAŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono Aktywne Systemy Obrony Pojazdów (ASOP), które ze względu na zasadę działania możemy podzielić na systemy zakłócające i obezwładniające układy naprowadzania atakującego pocisku (poprzez zadymianie, maskowanie, stosowanie pułapek zakłócających lub zakłócenia elektroniczne) oraz systemy zwalczające atakujący pocisk poprzez wystrzeliwanie antypocisków, co skutkuje fizycznym zniszczeniem obiektu, osłabieniem jego siły destrukcyjnej lub zmianą toru jego lotu. W przypadku ASOP optymalnym rozwiązaniem jest jego integracja z układami i systemami ochrony bronionego pojazdu.

4. OCENA PRZEBIJANIA UKŁADÓW KOMPOZYTOWYCH W UJĘCIU MODELI ZDEGENEROWANYCH / KRZYSZTOF JAMROZIAK, MIROSŁAW BOCIAN, MACIEJ KULISIEWICZ

Streszczenie. W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.

5. SILNIKI WSPÓŁCZESNYCH GĄSIENICOWYCH BOJOWYCH WOZÓW PIECHOTY / GABRIEL MURA, PRZEMYSŁAW MĘŻYK

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione silniki wybranych gąsienicowych bojowych wozów piechoty (BWP). Wybór padł tak na uznane i ciągle używane pojazdy liczących się armii, jak i na pojazdy będące najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Przegląd silników opracowano w celu porównania ich podstawowych parametrów, z naciskiem na współczynnik mocy, jak również zobrazowania panującej tendencji, która jest wynikiem ich wyboru. Artykuł kierowany jest dla projektantów układu przeniesienia mocy w bojowych wozach piechoty.

6. HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY POJAZDU GĄSIENICOWEGO / WOJCIECH KLEIN, ARKADIUSZ MĘŻYK, TOMASZ CZAPLA

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego pojazdu gąsienicowego o masie 15-18 ton, który posłuży do opracowania lekkiej uniwersalnej platformy gąsienicowej. Konieczność zapewnienia wysokiej prędkości maksymalnej oraz dużej dynamiki przy ograniczonej masie doprowadziła do wyboru hybrydowego układu napędowego z zastosowaniem silnika o zapłonie samoczynnym oraz silników elektrycznych w układzie równoległym. Omówiono przeprowadzoną analizę koncepcyjną oraz badania modelowe pojazdu dla wybranych trybów działania.

7. UKŁAD HAMULCOWY GĄSIENICOWEGO POJAZDU AUTONOMICZNEGO / TOMASZ MACHOCZEK, TOMASZ CZAPLA

Streszczenie. W artykule zaprezentowano propozycję modyfikacji pneumatycznego układu hamulcowego pojazdu gąsienicowego, w którym wykorzystano proporcjonalne zawory sterujące ciśnieniem czynnika roboczego. Komunikacja pomiędzy głównym sterownikiem, a zaworami proporcjonalnymi realizowana jest poprzez wykorzystanie sieci CAN. Możliwe są trzy tryby pracy układu: autonomiczny, ze zdalnym sterowaniem oraz manualny. Modernizacja układu hamulcowego była częścią projektu mającego na celu zbudowanie demonstratora technologii uniwersalnej autonomicznej platformy gąsienicowej do zadań logistycznych i bojowych. Pojazdem bazowym we wspomnianym projekcie było podwozie haubicy samobieżnej 2S1 Goździk.

8. DIAGNOSTYCZNA WERYFIKACJA WPŁYWU LEPKOŚCI OLEJU SMARUJĄCEGO NA PRACĘ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / JACEK SPAŁEK, MACIEJ KWAŚNY

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie wspomagania doboru optymalnej klasy lepkościowej oleju smarującego do walcowej przekładni zębatej poprzez zastosowanie analizy drganiowej. Dla pracującej w elektrociepłowni w układzie napędowym przenośnika taśmowego przekładni smarowanej olejem maszynowym o zbyt niskiej klasie lepkości (VG ISO 46) dokonano w wybranych punktach obudowy pomiaru drgań stwierdzając ich podwyższony poziom. Zaproponowano więc zastosowanie oleju przekładniowego o klasie lepkości VG 150, co jak wykazały wyniki badań spowodowało obniżenie amplitudy drgań (a zatem i hałasu) generowanych przez przekładnię oraz obniżenie ustalonej temperatury roboczej oleju o około 15%. Zaprezentowany w artykule praktyczny przykład dokumentuje możliwość zastosowania diagnostyki drganiowej jako metody wspomagania w procesie optymalizacji doboru oleju do smarowania przemysłowych przekładni zębatych.

9. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I OKOŁOPROJEKTOWĄ / TOMASZ JĘCZAREK

Streszczenie: W artykule opisano skuteczną komunikację jako warunek przygotowania właściwego produktu we właściwym czasie i w oczekiwanej przez klientów cenie. Przedmiotem dyskusji jest oprogramowanie SolidWorks Enterprise PDM, które umożliwia współpracę wszystkim pracownikom firmy w celu szybszego projektowania produktów i zapewnienia im odpowiedniej jakości. Poruszono tutaj temat usprawnienia procedur dzięki automatyzacji obiegu dokumentów oraz zgodności z normami jakości.

10. ZASADA DZIAŁANIA I WYBRANE ZASTOSOWANIA POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI / MAREK SYNOWIEC

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe zasady funkcjonowania systemów Poszerzonej Rzeczywistości, a także możliwości praktycznego wykorzystania w procesach zdobywania i organizowania wiedzy implementowanych między innymi we współczesnych strukturach wojskowych.

11. INTERAKTYWNE TECHNOLOGIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA / WOJCIECH SKARKA, WOJCIECH MOCZULSKI, MARCIN JANUSZKA

Streszczenie: W artykule autorzy prezentują nowoczesne technologie mogące znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia. Opisano technologie interaktywnych modeli 3D oraz poszerzonej rzeczywistości. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wzajemnego uzupełniania się tych technologii oraz metodyki budowania systemów wykorzystujących te technologie. Opisywany jest przykładowy system komputerowego wspomagania użytkownika w trakcie szkolenia w zakresie obsługi eksploatacyjnej oraz w trakcie samej obsługi. Opisywany system wykorzystuje nowoczesne techniki wizualizacji – tzw. „poszerzoną rzeczywistość” (AR), pozwalające łączyć interaktywny, komputerowo generowany świat ze światem rzeczywistym w taki sposób, aby stanowiły one jedno z syntezowane środowisko. Osoba szkolona z wykorzystaniem opisywanego systemu ma możliwość uzyskania niezbędnych informacji w chwili wystąpienia zapotrzebowania na nie.