NR 1, 2009

NR 1, 2009

1. 40 LAT OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM W SŁUŻBIE WOJSKA POLSKIEGO / HENRYK KNAPCZYK, BOGDAN SZUKALSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię OBRUM sp. z o.o. i dorobek naukowo-techniczny, który powstał w 40-leciu działalności. Omówione zostały najważniejsze etapy w historii Ośrodka. Przedstawiono opracowane w Ośrodku wyroby, stanowiące istotny wkład w rozwój techniczny Wojska Polskiego.

2. OSIĄGNIĘCIA OBRUM SP. Z O.O. JAKO JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ZAKRESIE WOJSKOWEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO / ANDRZEJ SZAFRANIEC, MARIAN HOLOTA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane urządzenia, opracowane w OBRUM sp. z o.o. w pełnym cyklu b+r, a przeznaczone dla wojsk inżynieryjnych. Wyroby podzielono na grupy funkcjonalne: wozy zabezpieczenia technicznego, czołgi saperskie, mosty na podwoziu kołowym i gąsienicowym. Przedstawiono także inne charakterystyczne rozwiązania. Skrócone opisy podkreślają jedynie charakterystyczne cechy urządzeń i pokazują ewolucję pojazdów i ich podzespołów.

3. POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH / TOMASZ JAŁOWIEC

Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości w zakresie pokonywania przeszkód wodnych. Zgodnie z przyjętymi celami Sił Zbrojnych RP podejmowane są prace mające na celu wprowadzenie na wyposażenie Wojsk Lądowych nowej grupy mostów towarzyszących spełniających wymagania współczesnego pola walki. W artykule omówiono wskazanie podstawowych kryteriów i wymagań dla od tego typu sprzętu w kontekście aktualnych potrzeb Wojsk Lądowych.

4. WYMAGANIA STAWIANE WSPÓŁCZESNYM MOSTOM WOJSKOWYM / MARIAN J. ŁOPATKA, JAROSŁAW ZELKOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono podział funkcjonalny mostów wojskowych oraz sformułowano dla nich wymagania w zakresie nośności i rozpiętości przęsła mostowego. Dokonana analiza istniejących w Siłach Zbrojnych RP rozwiązań konstrukcyjnych mostów pozwoliła zdefiniować wytyczne dotyczące konieczności podjęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie sprzętu przeprawowo-mostowego, który zapewni efektywne pokonywanie przeszkód wodnych i terenowych.

5. MOST SAMOCHODOWY MS-20 / ANDRZEJ SZAFRANIEC, DARIUSZ PASIEKA

Streszczenie: Artykuł przedstawia opis nowoczesnego mostu samochodowego – przęsła transportowanego na podwoziu samochodowym, gdzie podwozie oprócz funkcji transportowej ma możliwość położenia oraz zdjęcia przęsła z przeszkody terenowej. Most umożliwia szybkie pokonywanie wąskich – o szerokości do 20m – naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych pojazdom będącym na wyposażeniu SZ RP i państw NATO i innym pojazdom, pod warunkiem że nie będą one wywoływały obciążenia większego niż klasy 70MLC dla pojazdów gąsienicowych – 110MLC dla zestawu pojazdów kołowych.

6. BADANIA MOSTÓW WOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH MOSTU MS-20 / ZBIGNIEW KAMYK, WACŁAW MALEJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę planowania i organizowania badań mostów wojskowych. Specyfika i złożoność takich konstrukcji powoduje, że można je traktować zarówno jako konstrukcję, jak i maszynę. Wymaga to szerokiego zakresu badań związanych z integracją systemu składającego się z przęsła, układacza oraz pojazdu. Przedstawiono również wybrane metodyki przyjęte do badań kwalifikacyjnych II prototypu mostu samochodowego MS-20 w zakresie pojazdu, układacza i przęsła.

7. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI, ŚRODKI I SPRZĘT DO MINOWANIA / MICHAŁ LUDAS

Streszczenie: W artykule omówiono nowe trendy w technice wojsk inżynieryjnych związane z procesem minowania oraz nowoczesne konstrukcje i systemy minowania wykorzystywane na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich rozwiązań.

8. SPRZĘT INŻYNIERYJNY DO ROZMINOWYWANIA TERENU / MARIAN HOLOTA, URSZULA KAŹMIERCZAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac studialnych i projekty koncepcyjne urządzeń do rozminowywania terenu opracowane w OBRUM sp. z o.o., przeznaczone na wyposażenie jednostek inżynieryjnych. Rozwiązania oparte są głównie na możliwości ich wykorzystania w oparciu o posiadany sprzęt, wywodzący się z modyfikacji podwozia czołgu głównego lub transportera kołowego.

9. IMPROWIZOWANE URZĄDZENIA WYBUCHOWE STOSOWANE W KONFLIKCIE IRACKIM / PIOTR SASKA

Streszczenie: W artykule dokonano klasyfikacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), używanych przez ugrupowania terrorystyczne w działaniach przeciwko wojskom USA i ich koalicjantom. Prowizoryczne ładunki wybuchowe w ciągu ostatnich kliku lat stały się popularnym środkiem walki z dobrze wyszkolonym i wyposażonym przeciwnikiem. Doświadczenia irackie pokazały i niestety wciąż pokazują, iż jest to broń, która zadaje najwięcej strat wojskom koalicyjnym, jak również przypadkowej ludności cywilnej.

10. DOBÓR PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WARSTWY DENNEJ LEKKIEGO POJAZDU WOJSK POWIETRZNO DESANTOWYCH / WIESŁAW BARNAT

Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne rozwiązania struktur ochronnych i przeprowadzono analizę ich odporności na działanie obciążeń dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fali uderzeniowej wybuchu.

11. ZESTAW OBSERWACYJNY MASZYNY INŻYNIERYJNO – DROGOWEJ MID / MAREK Ł. GRABANIA, ALEKSANDER TUNKIEWICZ

Streszczenie: W artykule omówiono zaprojektowany i wykonany w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. zestaw obserwacyjny, pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody załogi przy operowaniu osprzętem roboczym w terenie, gdzie mogą występować bezpośrednie ataki na żołnierzy, materiały wybuchowe lub improwizowane ładunki wybuchowe. Przedstawiona została kompletacja zestawu i omówione zostały podstawowe parametry eksploatacyjne. Odniesiono się także do możliwości i celowości zaprojektowania rozwiązania o szerszych możliwościach funkcjonalnych i wyższych parametrach technicznych.

12. POJAZD SAPERSKI DO TRANSPORTU NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW / KONRAD CYBULSKI, TOMASZ WRÓBEL

Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę nowego pojazdu do transportu materiałów wybuchowych przeznaczonego dla wojsk inżynieryjnych. Omówiono wyniki pierwszych testów eksploatacyjnych i przyjęte dalsze kierunki prac rozwojowych.