NR 1, 2007

NR 1, 2007

1. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY / MAGDALENA BACHMAN, MAREK Ł. GRABANIA, MONIKA KURPAS

Streszczenie: W artykule przedstawiono cele Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA), jej strukturę organizacyjną oraz omówiono zadania poszczególnych Dyrektoriatów. Opisano zasady i mechanizmy finansowania wspólnych projektów lub programów realizowanych pod auspicjami Agencji. Omówiono także działania OBRUM mające na celu uczestnictwo w międzynarodowych programach i projektach badawczo-rozwojowych.

2. MODEL WYRZUTNI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasadę działania wyrzutni cewkowej i szynowej. Przedstawiono wyniki badań modelu wyrzutni cewkowo-szynowej, zasilanej z baterii kondensatorów, z wstępnym rozpędzaniem pocisku za pomocą cewki indukcyjnej.

3. NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU RODZAJU KADŁUBA NA DYNAMIKĘ POJAZDU GĄSIENICOWEGO NA PRZYKŁADZIE BWP I LEKKIEGO POJAZDU OPANCERZONEGO WOJSK AEROMOBILNYCH / WIESŁAW BARNAT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę tworzenia modelu kadłuba pojazdu gąsienicowego BWP dla rozwiązania zagadnienia drgań. Model posłużył do określenia postaci i częstość drgań własnych płyt tworzących kadłub pojazdu gąsienicowego. Obliczenia i analizy przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania NASTRAN. Uzyskane wyniki posłużyły do zaproponowania kierunków optymalizacji kadłuba rozważanego pojazdu gąsienicowego.

4. GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY / JERZY NAWROCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce kół napędowych zestawów gąsienicowych. Pojazdy terenowe z zamontowanymi zestawami gąsienicowymi charakteryzują się niskim naciskiem jednostkowym na podłoże co pozwala na swobodne poruszanie się nimi w terenie bagnistym, pustynnym, zaśnieżonym. Takie pojazdy mogą poruszać się również swobodnie po drogach utwardzonych.

5. OSPRZĘT INŻYNIERYJNY NA PODWOZIU T-72 / WOJCIECH ZAJLER, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowaną w OBRUM koncepcję pojazdu inżynieryjnego opartego o podwozie czołgu T-72. Omówione zostały podstawowe funkcje oraz zastosowany osprzęt, który je realizuje.

6. PODNIESIENIE WŁASNOŚCI BOJOWYCH CZOŁGU LEOPARD 2A4 POPRZEZ JEGO MODERNIZACJE I MODYFIKACJE – ANALIZA ZAKRESU I MOŻLIWOŚCI / MARIAN HOLOTA, DARIUSZ TYBIŃKOWSKI

Streszczenie: W artykule wskazano na możliwości modernizacji czołgów Leopard 2A4 będących w szyku 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, w oparciu o koncepcję oraz możliwości techniczne krajowego potencjału badawczo-rozwojowego.

7. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN DO STEROWANIA ŻURAWIEM K20 / MARIAN HOLOTA, RAFAŁ WASZKIELEWICZ

Streszczenie: W oparciu o wyniki analiz ze studiów nad konfliktami zbrojnymi XX i XXI wieku oraz trendy rozwoju specjalistycznego wyposażenia do walk w terenie zurbanizowanym w artykule przedstawiono koncepcje wyposażenia czołgu do walk w mieście. Ujęto technologie obecnie dostępne w krajowym przemyśle obronnym, jak i nowe, które można rozwijać w krajowych jednostkach badawczo – rozwojowych.

8. WYBRANE METODY I SPRZĘT DO ROZPOZNANIA I UNIESZKODLIWIANIA MIN / ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono główne metody i techniki rozminowywania stosowane w kraju i za granicą. Przeanalizowano sposoby ręczne, mechaniczne, elektromagnetyczne oraz za pomocą systemów wykrywająco-rozminowujących.

9. ANALIZA WPŁYWU RODZAJU CIECZY ROBOCZEJ PRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM NA TEMPERATURĘ I STRATY MOCY / FRANCISZEK SLANINA, JACEK SPAŁEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie strat ciśnienia i mocy w układach hydraulicznych. W czasie przemiany energii i jej przenoszenia powstające straty zamieniają się na energię cieplną. Stan cieplny układu hydraulicznego odgrywa ważną rolę w aspekcie poprawy pracy, sprawności i trwałości maszyn i urządzeń. Rodzaj stosowanej cieczy roboczej ma duży wpływ na niezawodną i bezpieczną pracę układu hydraulicznego. Wykazano, że ciecze robocze trudnopalne typu HFC zawierające wodę, powodują znaczące obniżenie temperatury układu hydraulicznego w stanie ustalonym w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi olejami hydraulicznymi.

10. CIEPŁO GENEROWANE W ŁOŻYSKU PRZEKŁADNI ZĘBATEJ I SPOSOBY JEGO ODBIORU / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: W pracy przedstawiono strukturę uszkodzeń przekładni kątowo-walcowych pracujących w zespołach napędowych maszyn ciężkich. Istotny wpływ łożyskowania na awaryjność przekładni zębatej wymagał obliczenia ilość ciepła generowanego w przykładowym łożysku. Pokazano także sposoby chłodzenia łożysk w przekładniach zębatych.

11. BADANIA WIRTUALNE MODELU PODPORY ZESTAWU MOSTOWEGO / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) do badania modelu konstrukcji podpory przed jej wykonaniem. Badanie wirtualne modelu pozwala wzbogacić proces projektowania o wiedzę zdobytą już na etapie obliczeń inżynierskich. Metoda MES wykorzystywana do obliczeń inżynierskich umożliwia optymalizację konstrukcji poprzez badanie modelu zaprojektowanej wstępnie konstrukcji. Wykorzystanie tej metody pozwala na optymalizację procesu projektowania w Ośrodku.

12. UKŁAD DIAGNOSTYKI AKUMULATORÓW UDA / SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł przedstawia konstrukcję układu diagnostyki akumulatorów UDA, wykonanego i przetestowanego w OBRUM. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis urządzenia poprzedzony jest analizą wymagań i podstawowych rozwiązań tego typu układów.

13. METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: W artykule przedstawiono metalowe sprzęgło bardzo podatne skrętnie, które przy przeciążeniach się wyłącza. Przedstawiono także charakterystykę obciążanego statycznie sprzęgła z naciskową sprężyną walcową.

14. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW / MAGDALENA BACHMAN, TOMASZ MIERZWA, PIOTR NOWIŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach stojących przed koniecznością dostosowania swojej działalności do bieżących i przyszłych zmian w warunkach otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące restrukturyzacji, jej typów oraz zasadniczych celów, jakie wynikać powinny z decyzji o jej przeprowadzeniu. Przedstawiono również proces wprowadzania zmiany w postaci restrukturyzacji, a także zasadnicze elementy, na które w tym procesie należy zwracać uwagę, aby procesy restrukturyzacyjne zakończyć sukcesem.