NR 1, 2003

NR 1, 2003

1. MULTIPLEKSOWE SYSTEMY OKABLOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / ZDZISŁAW FILUS

Streszczenie: Opracowanie jest poświęcone ogólnemu porównaniu podstawowych cech różnych protokołów transmisji danych w magistralowych systemach okablowania pojazdów samochodowych. Po wprowadzeniu, uzasadniającym konieczność wprowadzenia takich systemów magistralowych, omówiono podział sieci multipleksowych do przesyłania danych w samochodach na klasy oraz przedstawiono podstawowe wymagania stawiane sieciom należącym do różnych klas. Z kolei opisano stosowane w tych sieciach rozwiązania dotyczące sposobu kodowania bitów, uzyskiwania dostępu do magistrali i wyboru medium transmisyjnego. Zasadniczą częścią tego opracowania jest ogólne porównanie w postaci tabelarycznej kilkunastu wybranych protokołów do sieci samochodowych, opracowanych przez czołowych producentów samochodowych. Przedstawiono także porównanie tych protokołów pod względem szacowanego kosztu jednego modułu i maksymalnej szybkości transmisji danych.

2. HISTORIA CAN / THILO SCHUMANN, HOLGER ZELTWANGER

Streszczenie: Artykuł prezentuje historię powstania sieci CAN oraz jej rozwój aż po dzień dzisiejszy. Przedstawiony został udział organizacji CiA w pracach nad CAN oraz dalsze działania na przyszłość w tej dziedzinie. Przedstawione zostały również obszary stosowania sieci CAN.

3. STANDARYZACJA WBUDOWANYCH SIECI OPARTYCH O CAN / THILO SCHUMANN, HOLGER ZELTWANGER

Streszczenie: Artykuł prezentuje sieć CAN jako rozwiązanie nie tylko dla przemysłu samochodowego. Opisany został protokół komunikacyjny CANopen wraz z usługami PDO i SDO oraz optymalizacja komunikacji w sieci CANopen. Przedstawiono również profil DS.-401 urządzeń dla modułów IO.

4. KARTA INTERFEJSU CAN DO KOMPUTERA IBM PC DLA MONITOROWANIA SIECI CAN W SAMOCHODACH I PRZEMYŚLE / RYSZARD JAN, EDWARD HRYNKIEWICZ

Streszczenie: Opracowanie poświęcone jest charakterystyce oraz sposobowi realizacji prostego interfejsu CAN w postaci karty do komputera IBM PC. Zaprezentowane dalej urządzenie może pełnić rolę węzła sieci CAN w celu przeprowadzania testów laboratoryjnych bądź monitorowania przemysłowej lub samochodowej sieci opartej o standard Controller Area Network.

5. SYSTEM STEROWANIA SAMOLOTEM Z ZASTOSOWANIEM MAGISTRALI CAN / JACEK PIENIĄŻEK

Streszczenie: Sterowanie samolotem wymaga wielu informacji, które we współczesnych systemach mają postać cyfrową. W ramach prowadzonych prac badawczych nad system pośredniego sterowania, realizowanym w Katedrze Awioniki i Sterowania PRz, poszukiwane są nowe rozwiązania dla lotnictwa. Jednym z tych rozwiązań jest koncepcja zastosowania magistrali CAN do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i prezentującymi informacje dla pilota. W artykule zostały zaprezentowane wybrane aspekty rozwiązania lotniczego systemu sterowania z zastosowaniem magistrali CAN.

6. MECHANIZMY KOMUNIKACYJNE W SIECIACH DEVICENET I CANOPEN A KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ TYPU GATEWAY / RAFAŁ TUTAJ

Streszczenie: Przedstawiono podstawowe własności sieci DeviceNet/ CanOpen oraz wynikające z nich zasady konstruowania urządzeń typu Gateway, konwertujące dane do/z innych przemysłowych systemów komunikacyjnych.

7. MODEL LABORATORYJNY MAGISTRALI CAN / JERZY FIOŁKA

Streszczenie: Skrót CAN – (ang. Controller Area Network) jest nazwą protokołu komunikacyjnego, opracowanego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przez firmę Robert Bosch GmbH. Główny powód, dla którego protokół ten został opracowany, wynikał z konieczności zapewnienia wzajemnej komunikacji pomiędzy gwałtownie rosnącą liczbą elektronicznych systemów sterowania stosowanych w samochodach. Obecnie magistrala CAN znajduje coraz to szersze zastosowanie w przemyśle, aparaturze medycznej, wyrobach powszechnego użytku. W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej opracowano stanowisko laboratoryjne, umożliwiające zaznajomienie użytkowników z zasadą działania oraz sposobem tworzenia sieci CAN.

8. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z MAGISTRALĄ CAN / TADEUSZ MARTYNIAK, PIOTR ŚWISZCZ

Streszczenie: Omówiono możliwość podłączeń różnych przetworników do uniwersalnego zestawu pomiarowego, oraz metodykę pomiarów

9. ZESTAW DO POMIARU ILOŚCI PALIWA W ZBIORNIKACH / JERZY JURA, JACEK BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję zestawu składającego się z przetwornika poziomu paliwa i wskaźnika opracowanego dla maszyn i pojazdów pracujących w ciężkich warunkach. Konstrukcja wykorzystuje układy cyfrowe do pomiaru, transmisji i prezentacji wyników na wskaźniku. zestaw może być stosowany do nowych jak i remontowanych maszyn i pojazdów.

10. CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN / SŁAWOMIR WINIARCZYK, EMIL MICHTA

Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka sieci komputerowej w warunkach przemysłowych nie jest zadaniem prostym. Badanie takie można stosunkowo łatwo porównać do analizy funkcjonowania żywego organizmu znajdującego się w ciągłym ruchu. Uwzględniając fakt, że diagnostyka taka musi odbywać się w sposób nie zakłócający cyklu pracy magistrali oraz przeprowadzana jest w wielu punktach (połączeniach) sieci, do wykonania tego zadania niezbędne jest narzędzie diagnostyczne łączące w sobie funkcję kilku urządzeń.