NR 1, 2002

NR 1, 2002

1. WYMAGANIA NATO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W OPARCIU O PUBLIKACJE STANDARYZACYJNE TYPU AQAP / BOGDAN KOWNACKI, STANISŁAW FOREMNY

Streszczenie: w artykule przedstawiono politykę jakości państw NATO obejmującą metody i narzędzia wzajemnego zapewniania jakości dostaw wyrobów będących przedmiotem umów międzynarodowych oraz kryteria do stosowania wymagań związanych z zapewnieniem jakości.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO / BOGDAN KOWNACKI

Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne w zakresie sterowania i zarządzania ryzykiem, stanowiącym element systemu jakości oparty na publikacjach standaryzacyjnych NATO typu AQAP oraz metody i techniki do analizy ryzyka.

3. MOBILNOŚĆ I MANEWROWOŚĆ TAKTYCZNA CZOŁGU T-72/120 / DARIUSZ TYBIŃKOWSKI, TOMASZ ŻUK

Streszczenie: W artykule na podstawie parametrów technicznych określono kierunki i granice zmian podstawowych wskaźników technicznych po modernizacji czołgu T-72 do standardów NATO. Określono wpływ wzrostu masy pojazdu na jego charakterystyki dynamiczne w zależności od wybranego wariantu wyposażenia. Na ich bazie określono maksymalny pułap masy zmodernizowanego czołgu T-72/120 oraz określono wytyczne podnoszące możliwości mobilności i manewrowości. W wyniku zastosowania wytycznych ujętych w artykule zmodernizowany czołg będzie miał wysokie zdolności pokonywania terenu określony w standardach NATO jako możliwość pokonywania terenu bez dróg (arkusz normy 5322 Lauterbach, Niemcy) wg bazy danych standardów NATO – model manewrowości NRMM2 (wersja 2).

4. KONCEPCJA AUTOMATU DO ŁADOWANIA / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcje automatu ładowania działa czołgowego, opracowanego w OBRUMie. Myślą przewodnią było maksymalne uproszczenie części mechanicznej, gdzie elementy zasadniczej części automatu wykonują tylko ruchy prostoliniowe w prowadnicach, co ułatwia usuwanie uszkodzeń i ręczne ładowanie działa w czasie ruchu czołgu, oraz zmniejsza podatność na awarie.

5. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK TRAKCYJNYCH CZOŁGÓW ŚREDNICH / JACEK BEHRENDT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego określenia charakterystyk trakcyjnych czołgów średnich. Przedstawione wyniki oparte są na badaniach przeprowadzonych

6. ZASADY DZIAŁANIA PODSTAWOWYCH TYPÓW POCISKÓW PRZECIWPANCERNYCH / CEZARY GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania podstawowych rodzajów pocisków przeciwpancernych. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

7. PANCERZE REAKTYWNE I AKTYWNA OCHRONA BALISTYCZNA / CEZARY GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania pancerzy reaktywnych i wybranych typów aktywnej ochrony balistycznej. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

8. PANCERZE PASYWNE / CEZARY GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania podstawowych rodzajów pancerzy pasywnych. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

9. WÓZ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNO-INŻYNIERYJNEGO MID 1 / DARIUSZ TYBIŃKOWSKI, TOMASZ ŻUK

Streszczenie: W artykule zasygnalizowano wybrane zagadnienia z analizy technicznej wskazując celowość budowy wozu techniczno-inżynieryjnego, stanowiącego hybrydę rozwiązań konstrukcyjnych wozu zabezpieczenia technicznego i maszyny inżynieryjno-drogowej.

10. WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej jednostki antenowej JAT-122 pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wytrzymałości kabiny oraz jej sztywności. Istotą opracowania jest weryfikacja projektu konstrukcji ze względu na postawione wymagania przyjęte w fazie projektu, poprzez symulację komputerową. Zastosowana metoda pozwoliła na analizę wyników oraz wprowadzenie zmian do projektu w fazie przygotowania dokumentacji, a tym samym na skrócenie czasu realizacji projektu.

11. EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYMULATORA BESKID-3 / ROBERT HAŁEK

Streszczenie: Artykuł omawia całokształt przedsięwzięć związanych z wdrożeniem opracowanego i wykonanego w OBRUM symulatora czołgu PT-91 kr. BESKID-3 do eksploatacji w JW2399 Świętoszów.

12. PRZEWOŹNE KONTENERY W ZASTOSOWANIACH WOJSKOWYCH / MAREK Ł. GRABANIA, ROBERT HAŁEK, ANDRZEJ HUNKIEWICZ, JERZY JURA

Streszczenie: Rozwój transportu opartego o przewozy ładunków w kontenerach, rozbudowana baza przeładunkowa a przede wszystkim walory użytkowe kontenerów przesądziły, że są one wykorzystywane w wielu dziedzinach. Obszary te dotyczą zarówno zastosowań cywilnych jak i zastosowań wojskowych. Dla wielu zastosowań, opracowywane są specjalizowane konstrukcje zapewniające wymagane parametry pracy. W artykule dokonano krótkiego przeglądu znanych zastosowań technologii kontenerowej. Szerzej została omówiona konstrukcja obudów kontenerowych dla symulatora czołgu. Przedstawione zostały możliwości jej wykorzystania do innych zastosowań.

13. MULTIMEDIALNE INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SPRZĘTU WOJSKOWEGO / MAREK Ł. GRABANIA, JACEK BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowoczesne i efektywne narzędzie do szkolenia, jakim jest instrukcja multimedialna. Może ona z powodzeniem być wykorzystywana do nauki szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu wojskowego. Omówione zostały podstawowe cechy instrukcji multimedialnych oraz techniki wykorzystywane do ich realizacji. Zaproponowane zostały kierunki działań i prac, zmierzających do wyposażenia wojsk inżynieryjnych w multimedialne instrukcje obsługi i eksploatacji sprzętu.

14. KONSTRUKCJA UKŁADÓW STEROWANIA POJAZDÓW INŻYNIERYJNYCH OPARTYCH O INTEGRALNE ZESPOŁY POŁĄCZONE CYFROWĄ MAGISTRALĄ DANYCH / JERZY JURA, ROBERT HAŁEK

Streszczenie: Rozwój pojazdów inżynieryjnych związany jest nie tylko ze zmianami parametrów mechanicz-nych. Dużą rolę odgrywa również rozwój układów sterowania. To, co jest trudne do rozwiązania za pośrednic-twem konstrukcji mechanicznych, jest rozwiązywane na drodze sterowania elektronicznego. W artykule zawar-to spostrzeżenia oparte na pracach koncepcyjnych autorów

15. ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ / STANISŁAW JURA, ROMAN BOGUCKI

Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono metodykę badania parametrów energetycznych i materiałowych staliwa L20HGSNM. W części II dla optymalizacji stosowania staliwa L20HGSNM wyznaczono związki pomiędzy parametrami energetycznymi i materiałowymi a jego składem chemicznym, obróbką cieplną i twardością.

16. WYWAŻANIE STATYCZNE WIRUJĄCYCH ZESTAWÓW RADIOLOKACYJNYCH / ANDRZEJ SZAFRANIEC

Streszczenie. Przedstawiono metodę wyważania statycznego wolnoobrotowych wirników pionowych na przykładzie kabiny antenowej stacjonarnej jednostki radiolokacyjnej JAT-122.

17. WYKORZYSTANIE AKCELEROMETRU PRZYSPIESZEŃ BEZWZGLĘDNYCH DO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ KĄTOWYCH / ZBIGNIEW RACZYŃSKI, JACEK SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu scharakteryzowano półprzewodnikowe czujniki przyspieszeń bezwzględnych (akcelerometry). Przedstawiono rozwiązanie przetwornika do pomiaru małych kątów, przeznaczonego do pojazdów kołowych, wymagających poziomowania na podporach bocznych. Opisano sposób kompensacji temperaturowej, umożliwiającej poprawną pracę przetwornika kąta w zakresie zmian temperatur występujących podczas eksploatacji pojazdów specjalnych.

18. WYKORZYSTANIE FAL TERMICZNYCH DO BADANIA WARSTW SUPERTWARDYCH / JERZY BODZENTA, JACEK SPAŁEK

18. WYKORZYSTANIE FAL TERMICZNYCH DO BADANIA WARSTW SUPERTWARDYCH / JERZY BODZENTA, JACEK SPAŁEK

19. WYRÓWNANIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA KOŁA ZĘBATEGO ZA POMOCĄ MIMOŚRODOWEGO ŁOŻYSKOWANIA WAŁU – DOBÓR CECH GEOMETRYCZYCH / MAREK KOCHAŃCZYK, ANDRZEJ WILK

Streszczenie. W artykule zamieszczono wyniki numerycznych obliczeń promieniowego przemieszczenia łożyskowania wałów kół zębatych oraz analizę możliwości kompensacji wypadkowej odchyłki linii styku zębów za pomocą mimośrodowego osadzenia łożysk

20. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY W ZASTOSOWANIACH MOBILNYCH / TADEUSZ MARTYNIAK, PIOTR ŚWISZCZ

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe zalety cyfrowej szeregowej magistrali CANBus i jej zastosowanie. Zaprezentowano uniwersalny zestaw pomiarowy służący do mierzenia kąta przechyłu urządzeń w płaszczyźnie X-Y.

21. INTERNET - WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE MARKETINGU / MAREK Ł. GRABANIA, PIOTR GRABANIA

Streszczenie: Artykuł omawia podstawy funkcjonowania Internetu, jego cechy oraz podstawowe usługi dostępne w ramach tego narzędzia współczesnego marketingu. Wykorzystanie Internetu w OBRUM może zwiększyć jego konkurencyjność na specyficznych rynkach usług. Zaproponowane zostały istniejące i potencjalne obszary wykorzystania Internetu w Ośrodku, jako nowoczesnego narzędzia marketingowego do wspierania sprzedaży usług typu business to business i ich promocji.