NR 1, 2001

NR 1, 2001

1. PROJEKT KONCEPCYJNY CZOŁGU NA POCZĄTEK XXI WIEKU / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt czołgu przyszłości opracowany przez konstruktorów OBRUM-u. Czołg taki, w którym załoga została zredukowana do dwóch osób, spełniałby wymogi pola walki początku XXI wieku. Większość jego zasadniczych zespołów, zwłaszcza mechaniki jazdy, jest już w produkcji seryjnej. Pozostałe, jak uzbrojenie i elektronika są w zaawansowanym stanie rozwoju.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / LECH BOROWIEC, WŁADYSŁAW MAZURKIEWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono uproszczony schemat blokowy krajowych rozwiązań „jednoprzewodowych” instalacji elektrycznej prądu stałego o napięciu nominalnym do 28 V (z powrotem poprzez „masę”),opancerzonych pojazdów gąsienicowych oraz schemat dwuprzewodowej instalacji elektrycznej z kadłubem pełniącym, między innymi, rolę elektromagnetycznego ekranu, który powinien w wyrobach specjalnych zastąpić ten pierwszy.

3. INŻYNIERYJNE ZABEZPIECZANIE RUCHU WOJSK PO DROGACH Z WĄSKIMI SZCZELINAMI Z UŻYCIEM FASZYN PRZEWOŻONYCH NA POJAZDACH MID I PMC-90 / STANISŁAW FOREMNY, MARIAN HOLOTA, TOMASZ ŻUK

Streszczenie: W oparciu o wyniki prowadzonych w Ośrodku prac studialnych określono możliwości przewożenia zestawów faszynowych przy użyciu krajowych nośników opancerzonych. Podano koncepcje ram do przewożenia i układania zestawów faszynowych.

4. PODWOZIE SAMOBIEŻNEJ HAUBICY 155 / LECH BOROWIEC, WŁADYSŁAW MAZURKIEWICZ

Streszczenie: Przedstawiono skrócony opis podwozia samobieżnej haubicy 155 mm, który posiada możliwości innych zastosowań między innymi dla:

5. JEDNOSTKA ANTENOWA JAT-122 / BARTOSZ DYBAŁ, ANDRZEJ HUŃKIEWICZ

Streszczenie: W artykule zaprezentowano budowę jednostki antenowej JAT-122, zespołów wchodzących w jej skład oraz osprzętu niezbędnego podczas remontów. Zwrócono uwagę na jej bardzo wysokie parametry techniczne i wskazano sposoby ich osiągnięcia. Opisano krótko technologię montażu bloku antenowego i wymiany łożyska głównego. Wyszczególniono korzyści dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych możliwe do uzyskania w wyniku pomyślnej realizacji tego obiektu.

6. ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ I: METODYKA BADAŃ / STANISŁAW JURA, ROMAN BOGUCKI

Streszczenie. W części I w oparciu o teorię Bittera określono metodykę badania parametrów energetycznych i materiałowych staliwa L20HGSNM. W części II dla optymalizacji stosowania staliwa L20HGSNM wyznaczono związki pomiędzy parametrami energetycznymi i materiałowymi a jego składem chemicznym, obróbką cieplną i twardością.

7. ZASTOSOWANIE ANALIZY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU LOKALNYCH USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH / ANDRZEJ WILK, HENRYK MADEJ, BOGUSŁAW ŁAZARZ

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych lokalnych uszkodzeń kół zębatych na podstawie modelu dynamicznego pary kół o zębach prostych. Wyniki badań porównano z przeprowadzonymi eksperymentami na stanowisku mocy krążącej. W badaniach wykorzystano dekompozycję falkową sygnału drganiowego oraz analizę czasowo-częstotliwościową Wignera-Ville’a (WV). Badania wykazały, że dekompozycja falkowa oraz analiza WV umożliwiają identyfikację momentu wystąpienia lokalnych uszkodzeń kół, takich jak wykruszenie lub pęknięcie zęba.

8. TEORETYCZNE OKREŚLENIE STANU CIEPLNEGO WALCOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / JACEK SPAŁEK, ROMAN BUKOWSKI

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodę oraz wyniki teoretycznej analizy stanu cieplnego przekładni zębatej z kołami walcowymi. Określono średnią temperaturę oleju smarującego jako funkcję cech konstrukcyjno-eksploatacyjnych przekładni.

9. OCENA OPORÓW RUCHU TOCZNEGO / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: W opracowaniu przeprowadzono analizę związaną z rodzajem potencjalnego ruchu bryły po płaskim podłożu przy zadziałaniu zewnętrznej siły przyłożonej w kierunku poziomym. Przedstawiono także sposób wyznaczania i porównywania współczynników oporu ruchu tocznego dla kuli ze stali łożyskowej obtaczającej się ruchem oscylacyjnym po płaskiej powierzchni próbki z wybranego materiału. Sposób polega na porównaniu energii potencjalnej zadanej wahadłu fizycznemu i energii dyssypowanej w styku kuli i próbki (praca na pokonanie oporów ruchu tocznego). Podano przykładowe wyniki współczynników oporu ruchu tocznego w środowisku zastosowanych środków smarnych oraz ich porównanie zestawiono w tablicach.

10. SYTUACYJNY TRENING STRZELECKI / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: Artykuł omawia urządzenie treningowe pozwalające na realizację treningu strzeleckiego polegającego na wyrabianiu właściwych odruchów decyzyjnych o użyciu broni.

11. SYMULATOR HUKU STRZAŁU / ANDRZEJ KAMIENIORZ, JOLANTA PRZĘZAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany w Zakładzie TA – OBRUM symulator huku strzału. Na bazie schematu blokowego omówiona została istota rozwiązania. Zaproponowane zostały możliwe zastosowania urządzenia.

12. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W POJAZDACH SPECJALNYCH PODZESPOŁÓW Z MAGISTRALĄ CANBUS / JERZY JURA

Streszczenie: Artykuł zawiera informacje zebrane przez autora w trakcie przeglądu rynku elementów automatyki wykorzystujących interfejs CANopen. Przedstawione zostały również cechy układów pomiarowych wykorzystujące przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych wyposażonych w różne interfejsy i mogące znaleźć zastosowanie w wetronice pojazdów specjalnych.

13. DIODOWE WSKAŹNIKI LINIJKOWE / SEBASTIAN CHWIEDORUK, RAJMUND SMOLAREK

Streszczenie: Artykuł przedstawia obszar zastosowań diodowych wskaźników linijkowych (bargrafów) w przemyśle, aparaturze pomiarowej oraz pojazdach. Opisano wady i zalety bargrafów w porównaniu ze wskazówkowymi miernikami analogowymi. Porównano parametry i funkcjonalność tych wskaźników. Jako przykład opisany jest wskaźnik do wyrobu CZU (Centralne Zabezpieczenie Upływowe) wraz z układem pomiarowym, opracowany w Zakładzie TA-OBRUM.

14. WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH / JACEK BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne narzędzia programowe do tworzenia aplikacji multimedialnych dla środowiska graficznego Windows. Podano ich charakterystyczne wady i ograniczenia. Przedstawiono analizę porównawczą dla technik HTML, javascript, flash i aplikacji programowych typu wykonywalnego. Jako przykład aplikacji typu wykonywalnego przedstawiono wersję demonstracyjną instrukcji obsługi wyrobu JBR-15 zrealizowaną w Zakładzie TA Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM.

15. ZABEZPIECZANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKI WOJSKOWEJ / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule omówiono dodatkowe zabezpieczenia układów i urządzeń elektronicznych przed działaniem czynników środowiskowych.