NR 1, 2000

NR 1, 2000

1. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BRONI PANCERNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE – GŁÓWNE TEZY / HENRYK KNAPCZYK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono główne tezy charakteryzujące stan obecny poglądów na technikę pancerną oraz wskazano na celowość i kierunki jej dalszego rozwoju.

2. MODERNIZACJA SPECJALNEGO POJAZDU RADIOLOKACYJNEGO SPR-22 / LECH BOROWIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono specjalny pojazd radiolokacyjny SPR-22 produkowany w OBRUM i jego modernizację wykonaną w ramach wdrożenia specjalnego pojazdu radiolokacyjnego SPR-22, dla Mobilnego Urządzenia Rozpoznania Radiolokacyjnego MUR-20.

3. OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA ZBIORU ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ WOJSKA INŻYNIERYJNE PRZY UŻYCIU MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ MID / MARIAN HOLOTA, WOJCIECH ZAJLER, TOMASZ ŻUK

Streszczenie: W oparciu o zestawienia światowych trendów rozwojowych osprzętu roboczego czołgów saperskich, w zestawieniu ze zbiorem zadań wykonywanych przez czołgi saperskie na współczesnym polu walki, określono kierunki modernizacji maszyny inżynieryjno-drogowej MID umożliwiające zwiększenie zakresu jej zastosowań.

4. URZĄDZENIA DO LIKWIDACJI PÓL MINOWYCH - DODATKOWY OSPRZĘT ROBOCZY MID / WOJCIECH ZAJLER, ANDRZEJ HUŃKIEWICZ

Streszczenie: W artykule opisane zostały opracowane w Dziale Studiów OBRUM koncepcje projektów, dostosowujących MID do celów likwidacji pól minowych. Przedstawiono pięć rozwiązań adaptacyjnych, od najprostszych, nie wymagających przeróbek bazowej struktury MID, aż do złożonych, które pociągają za sobą przedsięwzięcia w zakresie adaptacji korpusu i wyposażenia. Te ostatnie potraktowano jako studium przyszłościowe.

5. BADANIA WOJSKOWYCH MASZYN INŻYNIERYJNYCH W KOMORZE TERMOKLIMATYCZNEJ W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR / WIESŁAW CICHOCKI, ANDRZEJ GARBACIK, MARIAN HOLOTA, TADEUSZ MARTYNIAK

Streszczenie: W artykule zasygnalizowane zostały wybrane problemy z zakresu metodyki prowadzenia doświadczalnych badań atestacyjnych wojskowych maszyn inżynieryjnych w warunkach symulowanego klimatu zimnego. Wskazane zostały główne tendencje z zakresu doboru technik i środków pomiarowych oraz własne doświadczenia obejmujące problemy związane z budową systemu akwizycji i obróbki danych pomiarowych. Ponadto zaprezentowane zostały dane techniczne posiadanej bazy badawczej oraz własne uwagi metodyczne z tego zakresu.

6. MODEL PROCESU ROZRUCHU PRZY POMOCY SPRZĘGŁA CIERNEGO ZE STEROWANIEM HYDRAULICZNYM / ANDRZEJ SZAFRANIEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu numerycznego dotyczącego rozruchu urządzenia o dużej bezwładności, przy pomocy wielotarczowego sprzegła ciernego, sterowanego hydraulicznie i chłodzonego olejem.

7. UNIWERSALNY UKŁAD SCALONY DO PRZEMYSŁOWYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W opracowaniu omówiono możliwości zastosowania układu scalonego typu UTI, umożliwiającego budowę przemysłowych przetworników pomiarowych z cyfrową transmisją i przetwarzaniem sygnałów. Przedstawiono zastosowanie układu UTI w przetworniku pomiarowym siły elektronicznego ogranicznika obciążenia.

8. MODEL SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO DETEKCJĘ NAGŁYCH ZMIAN STANU WYBRANEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO / BARTOSZ DYBAŁ

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metody zastosowane w modelu systemu diagnostycznego przeznaczonego do detekcji nagłych zmian stanu. Omówiono zastosowane metody detekcji oraz przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji systemu, za pomocą sygnałów wygenerowanych oraz sygnałów pochodzących z laboratoryjnej maszyny wirnikowej Rotor Kit.

9. WYKORZYSTANIE SYGNAŁU DRGANIOWEGO KORPUSU DO DIAGNOZOWANIA PRZEKŁADNI OBIEGOWYCH / ANDRZEJ WILK, BOGUSŁAW ŁAZARZ, HENRYK MADEJ

Streszczenie: W przekładni obiegowej występuje znacznie więcej źródeł drgań niż w przekładni zwykłej. Jest to spowodowane cyklicznym przemieszczaniem się stref zazębienia względem obudowy i przetwornika umieszczonego na niej. Częstotliwości wymuszeń zależą od schematu kinematycznego przekładni. W przekładni obiegowej częstotliwości zazębienia i jej harmoniczne modulowane są częstotliwościami obrotowymi wałów tak jak w przekładni zwykłej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia pojawiają się dodatkowe modulacje częstotliwością związaną z uszkodzeniem. W trakcie badań stwierdzono przydatność do celów diagnostycznych wąskopasmowej analizy częstotliwościowej oraz analizy widma obwiedni. Metody te pozwalają skutecznie wykrywać uszkodzenia przekładni obiegowych.

10. WPŁYW OLEJU NA TRWAŁOŚĆ TRIBOLOGICZNĄ UZĘBIEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH / JACEK SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wpływ oleju na zmęczenie stykowe, zużycie adhezyjne i zatarcie zazębień przekładni zębatych. Scharakteryzowano też metodę doboru lepkości oleju do przekładni bazującą na uogólnionym kryterium warunków tarcia, wyrażające iloraz minimalnej grubości warstwy oleju do parametru chropowatości powierzchni. Kryterium to wynikające z teorii elastohydrodynamicznego smarowania posiada bezpośredni związek z podstawowymi rodzajami zużycia tribologicznego determinującymi często trwałość przekładni zębatych. Przedstawiono skrótowo opracowany komputerowy program doboru lepkości oleju do przekładni bazujący na tym uogólnionym kryterium.

11. PROBLEM AUTOMATYCZNEGO REGULOWANIA ROZSTAWU KÓŁ NA OSI ZESTAWU KOLEJOWEGO / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: W artykule omówiono wpływ obciążeń na wartość oporów przesuwu koła wagonu na czopie osi w czasie regulacji rozstawu oraz wykazano potrzebę stosowania liczby dopuszczalnego współczynnika tarcia w ruchowym połączeniu czop-piasta. Zaproponowano nową postać konstrukcyjną mechanizmu automatycznej regulacji rozstawu kół na czopach osi wagonu kolejowego.

12. WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę weryfikacji sztywności platformy jednostki radiolokacyjnej JBR-15 pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie dokładności poziomowania płyty obrotowej na której umieszczony jest zestaw antenowy. Kluczem do podjęcia się realizacji projektu była możliwość spełnienia wymagań, które zostały sprawdzone poprzez symulację komputerową. Metoda ta pozwoliła na skrócenie czasu wykonania projektu, a tym samym na obniżenie kosztów realizacji. W skład analizowanej platformy wchodzi paleta wraz z podporami oraz ramowy układ wsporczy. Symulację przeprowadzono w zakresie obciążeń masowych oraz wpływu parcia wiatru na konstrukcję.

13. LOTNICZE MIKROSYSTEMY ROZPOZNAWCZE DLA POJAZDÓW LĄDOWYCH / CEZARY GALIŃSKI

Streszczenie: W artykule omówiono niedawno rozpoczęte prace mające na celu stworzenie systemów rozpoznania lotniczego bliskiego zasięgu do indywidualnego użytku żołnierza. Opisano możliwości zastosowania takiego systemu jako wyposażenia pojazdu lądowego przy obecnych możliwościach technicznych.

14. ROZWÓJ CYFROWYCH SIECI INFORMATYCZNYCH INTEGRUJĄCYCH WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE POJAZDÓW O PRZEZNACZENIU SPECJALNYM / JERZY JURA

Streszczenie. W artykule przedstawiony został rozwój cyfrowych sieci informatycznych i ich znaczenie dla pojazdów specjalnych z szczególnym uwzględnieniem szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych. Zostały porównane aspekty funkcjonalne i cenowe rozwijających się technik przesyłu danych pomiędzy poszczególnymi systemami wyposażenia elektrycznego pojazdów specjalnych.

15. WIZUALIZACJA W URZĄDZENIACH TRENINGOWYCH / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: Artykuł przedstawia jeden z podstawowych elementów współczesnych urządzeń treningowych, jakim jest system wizualizacji. W artykule omówiono najczęściej stosowane systemy generacji obrazu oraz wybrane rozwiązania sprzętowe układów prezentacji obrazu.

16. SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3 / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule omówiony został system prezentacji obrazu w symulatorze do szkolenia załóg czołgów. Podane zostały jego podstawowe parametry. Przedstawiono także wybrane rozwiązania symulatorów przyrządów optycznych.